Numer ogłoszenia: 10/2021 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD STARSZEGO SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
27-04-2021
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. minimum 4-letni staż pracy na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 7. posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „Poufne” bądź wyższe,
 8. posiadanie aktualnego zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW lub SKW,
 9. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 10. znajomość przepisów prawa, tematyki i zagadnień związanych z realizacją zadań obronnych w administracji publicznej,
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności z zakresu ustaw: o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych,
 2. znajomość przepisów ochrony informacji niejawnych w państwach Unii Europejskiej i NATO,
 3. znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa, a w szczególności ustaw  o zarządzaniu kryzysowym z aktami wykonawczymi, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym, o stanie wojennym,
 4. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
 5. biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
 4. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 5. opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych,
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postepowań sprawdzających.

 

W zakresie realizacji zadań na rzecz obronności kraju:

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP,
 2. realizacja zadań wynikających z przepisów o zarządzaniu kryzysowym,
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy antyterrorystycznej,
 4. planowanie, przygotowanie i prowadzenie szkolenia obronnego,
 5. zapewnienie właściwego funkcjonowania stałego dyżuru.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub bądź wyżej, wydanego przez ABW lub SKW,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW lub SKW,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 8. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od starszego specjalisty do głównego specjalisty – Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych”

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. codzienny kontakt telefoniczny
 4. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4500 zł do 4870 zł. Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę pracę, terminowe wynagrodzenie, wsparcie w celu wdrożenia w zakres wykonywanych czynności, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, benefity: dodatek za wysługę lat, ZFŚS, możliwość zakupu kart sportowych.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w marcu 2021r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
7-05-2021
Uzasadnienie wyboru:

 

Informujemy, że nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich