Numer ogłoszenia: 11/2014

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Specjalista
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie
Termin składania dokumentów:
31-12-2014
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela    IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 10, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.             w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiada wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,
 5. posiada dwuletnie doświadczenie w administracji publicznej lub jej jednostkach, preferowana praca w wydziale techniczno-inwestycyjnym.
 6. posiada prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi komputera – MS Office, mile widziana znajomość obsługi programu kosztorysowego Norma Pro,
 2. znajomość ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych,  prawo zamówień publicznych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji wraz z wydawaniem decyzji na prowadzenie robót    i umieszczaniem urządzeń obcych w pasie drogowym.
 2. Prowadzenie ewidencji reklam i spraw z tym związanych (umowy, faktury, usuwanie nielegalnych reklam).
 3. Prowadzenie dokumentacji odbioru robót prowadzonych przez Rejon.
 4. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji zimowego utrzymania dróg zgodnie                      z wytycznymi oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 5. Prowadzenie korespondencji w zakresie bezpieczeństwa ruchu i utrzymania dróg.
 6. Prowadzenie dokumentacji wypadków na drogach, współpraca z firmą ubezpieczeniową i policją.
 7. Organizowanie i prowadzenie dokumentacji przetargów na wykonanie robót  budowlanych, usług oraz dostaw materiałów.
 8. Sporządzenie umów i zleceń oraz dokonywanie odbioru robót i prowadzenie  związanej z tym wymaganej dokumentacji.
 9. Analiza realizacji umów pod względem zaangażowania środków  w  poszczególnych kontach.
 10. Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w terminie do:

31.12.2014r.

pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80 – 778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: specjalista w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Bytowie”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym pow. 4 godzin dziennie
 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie, ul. Leśna 1
 3. praca w godzinach: 7.00 – 15.00 (oraz dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg)
 4. praca decyzyjna
 5. praca w zespole
 6. codzienny kontakt telefoniczny
 7. bezpośredni kontakt z interesantami
Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
28-01-2015
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Arleta Jaśniak zamieszkała w Bytowie.

 

Uzasadnienie:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Arleta Jaśniak wykazała się wymaganą wiedzą, a dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatki pozwala sądzić, iż w pełni wywiąże się z nałożonych obowiązków służbowych.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich