Numer ogłoszenia: 11/2017

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Przygotowania Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
23-06-2017
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H poz. 10 lub 13, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 

  1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,

  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  5. posiada wykształcenie wyższe techniczne – mile widziana specjalność: budowa dróg lub pokrewne,

  6. posiada minimum 2letni staż pracy w projektowaniu lub na budowie w zakresie branży drogowej lub administracji publicznej jednostki pełniącej funkcję zarządzającego drogami, w tym dopuszczalna się prowadzenie działalności gospodarczej związanej z projektowaniem lub budową dróg,

  7. prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
 1. uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa,

 2. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, ustawy ZRID, ustawy prawo wodne, ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisy z nim związane

 3. obsługa komputera – MS Office,

 4. znajomość obsługi programów kosztorysowych, do zarządzania projektem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Planowanie, przygotowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wydziału.

  2. Ewidencjonowanie dokumentacji projektowych.

  3. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych o wartości poniżej 30 tys. euro.

  4. Przygotowywanie dokumentów i udział w pracach komisji przetargowych przy zamówieniach powyżej 30 tys. euro.

  5. Współdziałanie z pozostałymi wydziałami w zakresie m.in. planowania, przygotowania, koordynacji realizowanych zadań przez WPI, uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, inwestycji obcych w pasie dróg wojewódzkich, w zakresie regulacji prawnych dotyczących gruntów.

  6. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80 – 778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od starszego referenta do starszego specjalisty w Wydziale Przygotowania Inwestycji”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca częściowo w terenie

 4. praca w zespole

 5. codzienny kontakt telefoniczny

 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w maju 2017r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informujemy, że z powodu braku kandydatów spełniających oczekiwania pracodawcy nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty. Komisja postanowiła ponownie ogłosić nabór.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich