Numer ogłoszenia: 1/2013

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
18-01-2013
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 10 lub poz. 13 , kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 
a. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,
c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e. posiada wykształcenie wyższe – wymagany kierunek: administracja lub prawo,
f. posiada minimum 2 letni staż pracy, w tym 1 rok w sektorze administracji publicznej lub na stanowisku związanym z realizacją inwestycji,
Wymagania dodatkowe:

a. znajomość zagadnień związanych z procedurą nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi,

b. znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
c. obsługa komputera – MS Office,
d. cechy osobowościowe – sumienność i obowiązkowość, operatywność, komunikatywność,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. Prowadzenie czynności administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji drogowych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
b. Pozyskiwanie, weryfikacja dokumentacji niezbędnej dla potrzeb prawidłowego uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz podejmowanie niezbędnych czynności w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas dróg wojewódzkich.
c. Wykonywanie zadań dotyczących nabycia w drodze umów nieruchomości pod inwestycje drogowe, w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z UE oraz sporządzanie projektów uchwał na Zarząd Województwa Pomorskiego w zakresie spraw należących do kompetencji Działu.
d. Sporządzanie projektów środków zaskarżenia w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz projektów wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym należących do kompetencji Działu.
 
Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

b. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
c. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d. kserokopie świadectw pracy
e. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
g. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"
Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
SPOSÓB

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko „Od starszego referenta do specjalisty w Dziale Gospodarki Nieruchomościami”.
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a
80 – 778 Gdańsk
Warunki pracy na stanowisku:
Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

 
Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995
Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
4-02-2013
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Robert Tencer zamieszkały w Gdańsku.

 
Uzasadnienie:
 
W wyniku przeprowadzonych rozmów postanowiono zatrudnić Pana Roberta Tencera, kandydata posiadającego doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących nieruchomości przejętych pod drogi publiczne co pozwala sądzić, że w pełni wywiąże się z nałożonych obowiązków służbowych.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich