Numer ogłoszenia: 1/2014

Wymiar etatu:
1/4 etatu
Stanowisko:
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
26-02-2014
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami), w załączniku nr 3 tabela IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 5, kolumna 5rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami) oraz warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)  tj.:
 
a.     posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
b.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
c.     cieszy się nieposzlakowaną opinią;
d.     posiada wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: ekonomia, prawo lub administracja;
e.     posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
Ø jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Cerified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA), lub
Ø złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
Ø uprawnienia biegłego rewidenta, lub
Ø dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z: - przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; - realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 8, poz. 65 z późn. zmianami); - nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2008r. nr 209, poz. 1315, nr 225 poz. 1502 i nr 227, poz. 1505);
f.      minimum 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
Wymagania dodatkowe:

a.     znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, szczególnie regulacji prawnych dotyczących jednostek sektora finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli zarządczej oraz podstaw rachunkowości;

b.     obsługa komputera – MS Office

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a.     prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki;
b.     ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami obowiązującymi w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku;
c.     ocena celowości i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
d.     ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonywania budżetu;
e.     prowadzenie zadań audytu wewnętrznego;
f.      sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych.
Wymagane dokumenty:
a.     życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
b.     list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
c.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d.     kserokopie świadectw pracy
e.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
f.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
g.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"
Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Sposób:
z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku”.
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Mostowa 11 a
                80 – 778 Gdańsk
Warunki pracy na stanowisku:
Informacje dodatkowe:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.
Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995
Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
7-03-2014
Uzasadnienie wyboru:
Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Jolanta Wilczopolska-Dorobek zamieszkała w Gdańsku.
 
 
Uzasadnienie:
 
W wyniku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydatkę, która spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się wymaganą wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich