Numer ogłoszenia: 1/2016

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach ul. Wzgórze Wolności
Termin składania dokumentów:
05-02-2016
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 10 lub 5, kolumna 4-5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

  1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  4. posiada wykształcenie wyższe techniczne – preferowany kierunek budownictwo,

  5. posiada 4-letni staż pracy, w tym minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie budownictwa drogowego,

  6. należy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

  7. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

  8. posiada prawo jazdy kat. B

  9. znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowalne, ustawa o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych oraz znajomość funkcjonowania oraz zadań samorządowej jednostki organizacyjnej,

Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość obsługi komputera – MS Office,

  2. znajomość programu kosztorysowego Norma,

  3. mile widziana znajomość zasad wynikających z kontroli zarządczej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań bieżącego utrzymania dróg na poziomie Rejonu, w tym:.

 • prowadzenie ewidencji dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami (program EwidMaster)
 • prowadzenie dokumentacji pracy brygady Rejonu
 • dokonywanie objazdów dróg – ocena ich stanu urządzeń drogowych i obiektów mostowych oraz wpisywanie uwag w dzienniku objazdów dróg
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówień dla zadań prowadzonych w ramach bieżącego utrzymania dróg

2. Nadzór nad właściwym stanem technicznym środków transportu, sprzętu i łączności oraz ewidencja i rozliczanie paliw, części zamiennych i remontów.

3. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.

4. Nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu zamówień publicznych na usługi i dostawy w zakresie bieżącego utrzymania dróg i materiałów drogowych.

5. Prowadzenie nadzoru nad robotami prowadzonymi przez firmy zewnętrzne.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kartuzach”Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, ul. Wzgórze Wolności 15

 3. praca częściowo w terenie

 4. praca w zespole

 5. codzienny kontakt telefoniczny

 6. bezpośredni kontakt z interesantami

 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w grudniu 2015r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Łukasz Damps zamieszkały w Kartuzach.

 

Uzasadnienie:

 

Pan Łukasz Damps spełnia wszystkie podane warunki w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku pracy.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, w tym odpowiedzi na zadane kandydatowi pytania.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich