Numer ogłoszenia: 14/2017

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Przygotowania Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
07-08-2017
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

 

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H poz. 10 lub 13, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 

 

 

  1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,

  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  5. posiada wykształcenie wyższe techniczne – mile widziana specjalność: budowa dróg lub pokrewne,

  6. prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:
 1. posiada minimum 2letni staż pracy w projektowaniu lub na budowie w zakresie branży drogowej lub administracji publicznej jednostki pełniącej funkcję zarządzającego drogami, w tym dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej związanej z projektowaniem lub budową dróg,

 2. uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa,

 3. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, ustawy ZRID, ustawy prawo wodne, ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisy z nim związane

 4. obsługa komputera – MS Office,

 5. znajomość obsługi programów kosztorysowych, do zarządzania projektem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Planowanie, przygotowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wydziału.

  2. Ewidencjonowanie dokumentacji projektowych.

  3. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych o wartości poniżej 30 tys. euro.

  4. Przygotowywanie dokumentów i udział w pracach komisji przetargowych przy zamówieniach powyżej 30 tys. euro.

  5. Współdziałanie z pozostałymi wydziałami w zakresie m.in. planowania, przygotowania, koordynacji realizowanych zadań przez WPI, uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, inwestycji obcych w pasie dróg wojewódzkich, w zakresie regulacji prawnych dotyczących gruntów.

  6. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80 – 778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko  od starszego referenta do starszego specjalisty w Wydziale Przygotowania Inwestycji”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca częściowo w terenie

 4. praca w zespole

 5. codzienny kontakt telefoniczny

 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej  4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w czerwcu 2017r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Agnieszka Mąkosa zamieszkała w Gdańsku.

 

Uzasadnienie:

Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła dobre wykształcenie, umiejętności oraz kwalifikacje kandydatki. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich