Numer ogłoszenia: 15/2022 O NABORZE NA STANOWISKO MAJSTRA W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W PUCKU

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
MAJSTER
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 84-100 Puck, ul. Żarnowiecka 3
Termin składania dokumentów:
03-06-2022
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie – technik budownictwa, preferowane wyższe w zakresie budownictwa,
 6. minimum 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. wymagana znajomość ustawy o drogach publicznych, procedury udzielania zamówień publicznych, ustawy o ochronie przyrody, prawo budowlane, prawo wodne.
Wymagania dodatkowe:
 1. obsługa komputera - MS Office,
 2. mile widziana praca w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie zespołem pracowników,
 3. mile widziane uprawnienia budowlane,
 4. wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność,
 5. skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Bezpośrednie kierowanie pracą brygad patrolowo – interwencyjnych.
 2. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót przez Rejon.
 3. Nadzór nad eksploatacją i konserwacją sprzętu, maszyn i środków transportowych używanych przez Rejon.
 4. Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującej technologii wykonywania robót.
 5. Organizowanie załadunku i wyładunku materiałów potrzebnych do realizacji robót wykonywanych przez Rejon.
 6. Prowadzenie rejestru robót utrzymaniowych wykonywanych przez Rejon.
 7. Prowadzenie dokumentacji odbioru robót prowadzonych przez Rejon.
 8.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej utrzymania dróg w/g wytycznych  Zarządu.
 9.  Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.
 10.  Udział w przetargach przeprowadzanych przez Rejon.
 11.  Interwencyjne oznakowanie zagrożeń drogowych.
 12.  Kwalifikowanie drzew do wycinki i obsługa administracyjna związana             
  z wnioskami na wycinkę drzew.
 13.  Opiniowanie projektów organizacji ruchu.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko majstra w Rejonie Dróg Wojewódzkich           w Pucku”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 2. praca w budynku w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Pucku, ul. Żarnowiecka 3, 84-100 Puck
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego, praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie to wynagrodzenie zasadnicze brutto, które mieści się w przedziale od 4000 zł do 4300 zł., dodatek funkcyjny 300 zł., dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego).

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych  w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach.

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

 

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w kwietniu 2022r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995      


Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
23-06-2022
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że z powodu braku kandydatów nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich