Numer ogłoszenia: 2/2014

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Specjalista
Wydział/Rejon:
Wydział Przygotowania Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
24-03-2014
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela    IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 10, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:
 
a.     posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b.     posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,
c.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d.     cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e.     posiada wykształcenie wyższe techniczne – wskazany kierunek: budownictwo, specjalność: budowa dróg
f.      posiada minimum 5 letni staż pracy, w tym dopuszczalna działalność gospodarcza wykonywana przez co najmniej 3 lata, o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
g.     prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
a.     uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie dróg lub tożsamym – minimum 2 lata po uzyskaniu uprawnień,
b.     znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ,
c.     obsługa komputera – MS Office
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a.     Przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji w zakresie:
- zaplanowanie harmonogramu realizacji zadania uwzględniając środki finansowania inwestora;
- przekazanie dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia celem przeprowadzenia procedury przetargowej do Wydziału Zamówień Publicznych;
- współuczestnictwo z Wydziałem Zamówień Publicznych w trakcie kolejnych etapów procedury przetargowej w zakresie merytorycznym zamówienia, w tym udział w pracach komisji przetargowej;
b.     Nadzór nad przebiegiem prac projektowych w zakresie:
- rozwiązań projektowych;
- spraw formalno-prawnych;
c.     Udział w spotkaniach informacyjno-technicznych, konsultacjach społecznych, radach technicznych i spotkaniach w terenie.
d.     Uzyskiwanie decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
e.     Sporządzanie rozliczenia finansowego zadań oraz przekazywanie do pionu finansowego dokumentów, niezbędnych do oceny postępu robót oraz zamknięcia finansowego zadania.
f.      Zabezpieczenie terminowego przygotowania dokumentacji projektowej na planowane roboty.
g.     Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
h.     Sporządzanie wniosków o ustalenie trybu zamówienia publicznego.
i.      Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym na roboty budowlane wraz z załącznikami wymaganymi przez instytucje przyjmujące wnioski oraz prowadzenie sprawozdawczości związanej z pozyskiwaniem środków z UE.
j.      Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.
Wymagane dokumenty:
a.     życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
b.     list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
c.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d.     kserokopie świadectw pracy
e.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
f.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
g.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"
Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Sposób:
z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko  specjalisty w Wydziale Przygotowania Inwestycji”.
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Mostowa 11 a
                80 – 778 Gdańsk
Warunki pracy na stanowisku:
Informacje dodatkowe:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.
Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995
Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
10-04-2014
Uzasadnienie wyboru:
Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrany zostałPan Łukasz Urbański zamieszkały w Gdańsku.
 
Uzasadnienie:
 
Pan Łukasz Urbański spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich