Numer ogłoszenia: 2/2015

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Zagospodarowania Pasa Drogowego
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
20-02-2015
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela    IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 15 lub 10, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.             w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiada wykształcenie średnie techniczne budowlane, preferowane wyższe budownictwo lub administracja,
 5. posiada minimum dwuletnie doświadczenie w budownictwie lub w jednostkach administracji publicznej,
 6. posiada prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość obsługi komputera – MS Office,
 2. znajomość ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu                  i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy               o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Udzielanie zezwoleń na lokalizację nowych zjazdów lub przebudowę istniejących zjazdów do nieruchomości przyległych do dróg wojewódzkich.
 2. Opiniowania projektów zmiany organizacji ruchu, w szczególności związanych z projektowaną przebudową dróg wojewódzkich.
 3. Uzgadnianie projektów zagospodarowania pasów drogowych na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, w szczególności projektów skrzyżowań, zatok autobusowych          i postojowych, przystanków, chodników oraz ścieżek rowerowych.
 4. Udzielania zgody na usytuowanie obiektów budowlanych i urządzeń w odległości od jezdni drogi mniejszej niż określona w art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 1 pkt 3b ustawy o drogach publicznych lub mniejszej niż określona w przepisach ustawy Prawo budowlane.
 5. Sporządzanie projektów umów dzierżawy, najmu lub użyczenia gruntów pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu, w szczególności projektów skrzyżowań, zatok autobusowych i postojowych, przystanków, chodników oraz ścieżek rowerowych.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"
Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80 – 778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: od referenta do  specjalisty w Wydziale Zagospodarowania Pasa Drogowego”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym pow. 4 godzin dziennie
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 4. praca decyzyjna
 5. praca w zespole
 6. codzienny kontakt telefoniczny
 7. bezpośredni kontakt z interesantami
Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
18-03-2015
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Marzena Trynda zamieszkała w Pruszczu Gdańskim.

 

Uzasadnienie:

 

Pani Marzena Trynda spełnia podane warunki w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku pracy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że legitymuje się stażem pracy w administracji samorządowej.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich