Numer ogłoszenia: 2/2017

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Referent
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 84-100 Puck, ul. Żarnowiecka 3
Termin składania dokumentów:
24-02-2017
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela    IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 15, kolumna 4-5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.             w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

1)     posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

2)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

4)     posiada wykształcenie wyższe,

5)     posiada minimum 3-letni staż pracy,

6)     posiada prawo jazdy kat. B,

7)     znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowalne, ustawa              o drogach publicznych, ustawa o ochronie środowiska,

Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość obsługi komputera – MS Office, 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     Prowadzenie magazynu materiałowo-narzędziowego.

2)     Prowadzenie ewidencji wyposażenia materiałów w użytkowaniu i środków trwałych na terenie Rejonu.

3)     Wystawianie i rozliczanie kart drogowych na pojazdy i sprzęt RDW.

4)     Rozliczanie zużytych materiałów i pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg.

5)     Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.

6)     Przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu zagospodarowania pasa drogowego.

Wymagane dokumenty:

1)     życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

2)     list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4)     kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

5)     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*

6)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

7)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w terminie do:

24.02.2017r.

pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko referenta w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Pucku”.

Warunki pracy na stanowisku:

1)     praca w godzinach: 7.00 – 15.00

2)     praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku, ul. Żarnowiecka 3

3)     praca częściowo w terenie

4)     praca w zespole

5)     codzienny kontakt telefoniczny

6)     bezpośredni kontakt z interesantami

7)     obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy).        W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

                                                                             

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                 w styczniu 2017r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Krystyna Postek
 

WYNIK NABORU

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Emilia Lademann zamieszkała w Leśniewie.

 

Uzasadnienie:

Wybrana kandydatka spełniła wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się wiedzą w zakresie stawianych oczekiwań na przyszłym stanowisku pracy.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich