Numer ogłoszenia: 23/2017

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9
Termin składania dokumentów:
09-11-2017
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H poz. 5 lub 10, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

  1. obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  4. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

  5. wykształcenie wyższe - budownictwo lub inżynieria komunikacyjna lub podobne

  6. co najmniej 4-letni staż pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z kierowaniem robotami w branży budownictwa drogowego lub pełnieniem funkcji inspektora nadzoru robót drogowo,

  7. uprawnienia budowlane do kierowania robotami / nadzorowania robót w specjalności dróg lub równoważne,

  8. prawo jazdy kat. B – minimum 2 lata,

  9. bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office

Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane osoby ze stażem w jednostce administracji publicznej na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków,

 2. członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa,

 3. mile widziana znajomość zasad kosztorysowania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizowanymi w RDW robotami drogowo-mostowymi.

  Kompleksowe prowadzenie procedury procesu budowlanego od przygotowania dokumentów wymaganych do realizacji inwestycji/zadania poprzez właściwy proces budowlany aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – zgodnie z ustawą prawo budowlane.

 2. Dokonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych oraz sporządzanie stosownych protokołów.

 3. Weryfikacja kosztorysów ofertowych i powykonawczych.

 4. Ewidencjonowanie i załatwianie korespondencji dotyczącej interwencji utrzymaniowych dróg i mostów.

 5. Współudział w pracach związanych z przygotowywaniem zamówień publicznych m.in. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, obmiarów robót.

 6. Nadzorowanie zleconych prac projektowych.

 7. Przyjmowanie zgłoszeń o szkodach powstałych na terenie działania RDW, prowadzenie dokumentacji z likwidacji szkód.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 9

 3. praca częściowo w terenie

 4. codzienny kontakt telefoniczny

 5. kontakt z interesantami

 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy).        W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku we wrześniu 2017r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

            Informujemy, że z powodu braku kandydatów nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich