Numer ogłoszenia: 26/2016

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 83-200 Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9
Termin składania dokumentów:
27-12-2016
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela  IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 15 lub 10, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

  1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  4. posiada wykształcenie średnie ekonomiczne, preferowane wyższe

  5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 1 rok  na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków bądź innym finansowo-księgowym,

  6. posiada prawo jazdy kat. B – minimum 3 lata.

Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych,

 2. znajomość zasad kontroli zarządczej,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie gospodarki magazynowej, przygotowywanie dokumentów magazynowych PZ, RW, MM.

 2. Prowadzenie ewidencji materiałów i przedmiotów nietrwałych, kartotek ewidencji wyposażenia pracowników, kartotek wyposażenia ilościowo-wartościowego.

 3. Monitorowanie na bieżąco stanu materiałów drogowych i zimowych oraz ich zamawianie w nawiązaniu do zawartych umów; nadzór nad realizacją tych umów, w tym nad terminami dostaw.

 4. Rozliczanie całości zużytego w RDW paliwa, prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości w tym zakresie.

 5. Prowadzenie sekretariatu. Przyjmowanie i wysyłanie poczty.

 6. Wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych posiłków regeneracyjnych, napojów, środków BHP, odzieży i obuwia roboczego w oparciu o istniejące normy i przepisy wewnętrzne; sporządzanie należnego do wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i ręczników.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: od referenta do specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym pow. 4 godzin dziennie

 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 9

 3. praca w godzinach: 7.00 – 15.00 (oraz dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg)

 4. praca w zespole

 5. codzienny kontakt telefoniczny

 6. bezpośredni kontakt z interesantami

Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w listopadzie 2016r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Agnieszka Turzyńska zamieszkała w Skarszewach.

 

Uzasadnienie:

 

Pani Agnieszka Turzyńska spełnia podane warunki w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku pracy.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich