Numer ogłoszenia: 28/2020 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY DS. ANALIZ EKONOMICZNYCH I KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
1/3 ETATU
Stanowisko:
STARSZY SPECJALISTA DS. ANALIZ EKONOMICZNYCH I KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Wydział/Rejon:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
11-08-2020
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

a.  obywatelstwo polskie,

b.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d.  nieposzlakowana opinia,

e. wykształcenie wyższe ekonomiczne,

f.  minimum 5-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,

 2. znajomość standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,

 3. znajomość standardów kontroli zarządczej,

 4. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

 5. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

 6. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,

 7. duża swoboda w obsłudze komputera MS Office

 8. skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. czynny udział w tworzeniu zasad gospodarki finansowej i polityki rachunkowości Zarządu Dróg;

 2. czynny udział w opracowywaniu wewnętrznych aktów normatywnych, planowanych do wprowadzenia przez dyrektora Zarządu Dróg w zakresie gospodarki finansowej, w tym kontroli finansowej oraz  prowadzenia rachunkowości;

 3. przeprowadzanie okresowych ocen poziomu wykonania zadań bieżących i wieloletnich przyjętych do realizacji w ramach planu finansowego Zarządu Dróg, w oparciu dane zawarte  w sprawozdawczości budżetowo - finansowej, prowadzonej dla własnych komórek organizacyjnych i jednostek zewnętrznych w tym realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz dokonywanie analizy odchyleń oraz ustalanie i wyjaśnianie przyczyn ich wystąpienia;

 4. przeprowadzanie okresowych analiz i ocen poziomu wykonania dochodów budżetowych;

 5. dokonywanie analiz i opiniowanie pod względem finansowym projektów umów, porozumień i ugód sądowych zawieranych przez Województwo Pomorskie – Zarząd Dróg;

 6. koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Zarządzie Dróg i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem;

 7. koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości i funkcjonowania kontroli zarządczej;

 8. prowadzenie i aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg;

 9. koordynowanie procesu załatwiania skarg i wniosków;

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

   ** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko Starszego Specjalisty ds. Analiz Ekonomicznych i Kontroli Zarządczej”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach do uzgodnienia

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. codzienny kontakt telefoniczny

 4. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wg kategorii XII – 1 500,00.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w czerwcu 2020r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich