Numer ogłoszenia: 3 /2017

Wymiar etatu:
Pełen etat - umowa na zastępstwo
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
10-03-2017
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H poz. 5 lub 10 lub 15 kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 1. obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie preferowane finanse, rachunkowość, ekonomia
 6. 2 letnie doświadczenie w pracy w zakresie finansów publicznych lub rozliczania projektów dofinansowanych z UE lub ze środków publicznych,
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
 8. zdolności analityczne, umiejętność korzystania z przepisów prawa, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość ustawy o  finansach publicznych,
 2. znajomość zasad funkcjonowania oraz zadań samorządu województwa i kompetencji jego organów,
 3. ogólna znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego  2014-2020,
 4. doświadczenie w  zakresie analizy dokumentów pod kątem formalnym oraz zgodności ich treści z obowiązującym prawem,
 5. studia podyplomowe, kursy, szkolenia lub inne formy kształcenia z zakresu funduszy unijnych, finansów, rachunkowości lub ekonomii.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. sporządzanie wniosków o płatność dla zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z UE,
 2. analiza i ocena dokumentów stanowiących załączniki do wniosków pod kątem formalnym, rachunkowym oraz zgodności ich treści z obowiązującym prawem,
 3. przygotowywanie wniosków o zmiany decyzji o dofinansowanie projektów,
 4. współpraca przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych,
 5. sporządzanie materiałów informacyjnych dotyczących planu, jego wykonania oraz zaangażowania wydatków dla wszystkich komórek organizacyjnych ZDW.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w terminie do:

10 marca 2017r.

pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko od starszego referenta do starszego specjalisty w Wydziale Planowania i Analiz ”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca w zespole
 4. codzienny kontakt telefoniczny
 5. bezpośredni kontakt z interesantami
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej                 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                 w styczniu 2017r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
18-04-2017
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku naboru na zastępstwo wybrana została Pani Magdalena Pietrzak zamieszkała w Gdańsku.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich