Numer ogłoszenia: 30/2022 O NABORZE NA STANOWISKO OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD SPECJALISTY DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Przygotowania Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
09-12-2022
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie lub wyższe techniczne budownictwo/inżynieria komunikacyjna/ transport,
 6. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie lądowym, w tym dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej związanej z projektowaniem lub nadzorowaniem budowy obiektów realizowanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane lub wykonywanie obowiązków na podstawie umowy o pracę w projektowaniu lub nadzorowaniem budowy obiektów realizowanych na podstawie Ustawy Prawo budowlane,
 7. prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku z podobnym zakresem obowiązków,
 2. uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa bez ograniczeń w zakresie dróg lub tożsame,
 3. duża swoboda w obsłudze komputera oraz znajomość programów zgodnych z: CAD typu (AutoCad, Bentley), MS Office typu (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MsProject), znajomość obsługi programów do zarządzania projektem, kosztorysowych,
 4. znajomość: ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy ZRID, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy prawo wodne, ustawy prawo ochrony środowiska, Prawo ochrony środowiska oraz przepisy z nim związane, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych PZP, Kodeksu postępowania administracyjnego KPA,
 5. mile widziane doświadczenie i umiejętności z zakresu zarządzania projektem inwestycyjnymi w ramach realizacji umowy.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Udział w opracowywaniu projektów planów rzeczowo-finansowych oraz zabezpieczenie i rozliczenie finansowe prowadzonych zadań.
 2. Zaplanowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.
 3. Przeprowadzenie procedury wyłonienia i udzielania zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 4. Zarządzanie procesem opracowania, zmiany, weryfikacji, odbioru dokumentacji projektowej, oraz wydania decyzji realizacyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.
 5. Współpraca z wydziałami, jednostkami oraz organami współuczestniczącymi  w kompleksowym opiniowaniu, uzgadnianiu dokumentacji.
 6. Udział w spotkaniach informacyjno–technicznych, konsultacjach społecznych, radach technicznych i spotkaniach w terenie.
 7. Opracowanie planów, sprawozdań i raportów dotyczących wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 8. Współpraca z organami kontrolnymi w zakresie kontroli dot. realizacji prowadzonych zadań.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

 

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Przygotowania Inwestycji”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. bezpośredni kontakt z interesantami
 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4400 zł do 5400 zł., dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), a w przypadku zatrudnienia na stanowisku głównego specjalisty dodatek funkcyjny do 1000 zł. Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w październiku 2022r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich