Numer ogłoszenia: 31/2020 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY W WYDZIALE PLANOWANIA I ANALIZ

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Planowania i Analiz
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
31-08-2020
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie wyższe magisterskie,

  6. minimum 2-letni staż pracy, mile widziana praca w jednostce samorządu terytorialnego,  w szczególności w zakresie rozliczania projektów unijnych.

Wymagania dodatkowe:
 1. studia podyplomowe, kursy, szkolenia lub inne formy kształcenia z zakresu ekonomii,

 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office,

 3. znajomość ustawy o finansach publicznych,

 4. znajomość zasad funkcjonowania oraz zadań samorządu województwa i kompetencji jego organów,

 5. ogólna znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,

 6. doświadczenie w zakresie analizy dokumentów pod względem formalnym oraz zgodności ich treści z obowiązującym prawem.

 7. prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Tworzenie wniosków o płatność dla zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej,                                                                                                    

 2. Analiza i ocena dokumentów stanowiących załączniki do wniosków pod kątem formalnym, rachunkowym oraz zgodności ich treści z obowiązującym prawem,

 3. Przygotowywanie wniosków  o zmiany decyzji o dofinansowanie projektów,    

 4. Współpraca przy sporządzaniu w wymaganym zakresie okresowych i doraźnych sprawozdań budżetowych oraz w  zakresie  operacji finansowych,               

 5. Sporządzanie materiałów informacyjnych dotyczących planu, jego wykonania oraz zaangażowania wydatków dla wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych ZDW. 

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

   ** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko od starszego referenta do starszego specjalisty Wydziału Planowania i Analiz”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca w zespole

 4. codzienny kontakt telefoniczny

 5. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 3.900 zł do 4.200 zł. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

  

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w lipcu 2020 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich