Numer ogłoszenia: 3/2015

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Wydział/Rejon:
Wydział Realizacji Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
20-04-2015
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 10 lub 5, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. posiada wykształcenie wyższe techniczne, preferowane budownictwo drogowe, mile widziane dodatkowe – finansowe lub zarządcze,
 5. posiada minimum 5-cioletnie doświadczenie w budownictwie, mile widziane dodatkowo praca w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie projektami, obsługa finansowa inwestycji,
 6. posiada prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 2. znajomość obsługi komputera – MS Office,
 3. znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 4. znajomość podręcznika beneficjenta RPO.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Zarządzanie procesem budowlanym realizowanych inwestycji, w tym zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.
 2. Udział w opracowywaniu projektów planów rzeczowo-finansowych, rocznych i wieloletnich w zakresie inwestycji drogowych.
 3. Współuczestnictwo w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia celem przeprowadzenia procedury przetargowej.
 4. Zarządzanie realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie m.in.: pełnienia funkcji koordynatora, zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego, przygotowania wniosków oraz prowadzenia sprawozdawczości związanej z pozyskiwaniem środków UE.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80 – 778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: od specjalisty do starszego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym pow. 4 godzin dziennie
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 4. praca decyzyjna
 5. praca w zespole
 6. codzienny kontakt telefoniczny
 7. bezpośredni kontakt z interesantami
Informacje dodatkowe:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu marcu 2015r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
30-04-2015
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Renata Sykut zamieszkała w Tczewie.

 

 

Uzasadnienie:

 

Pani Renata Sykut spełnia podane warunki w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie na różnych etapach procesu realizacji inwestycji drogowych. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, w tym odpowiedzi na zadane kandydatce pytania.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich