Numer ogłoszenia: 3/2023 O NABORZE NA STANOWISKO OD MAJSTRA DO STARSZEGO MISTRZA W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W LĘBORKU

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD MAJSTRA DO STARSZEGO MISTRZA
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18
Termin składania dokumentów:
17-02-2023
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,
 6. minimum 2-letni staż pracy na stanowisku o podobnym charakterze,
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. wymagana znajomość ustawy o drogach publicznych i prawa budowlanego, kodeks postępowania administracyjnego, procedury udzielania zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów z zakresu bhp.
Wymagania dodatkowe:
 1. obsługa komputera - MS Office,
 2. znajomość zagadnień dotyczących poniżej podanego zakresu obowiązków,
 3. uprawnienia budowlane,
 4. mile widziana znajomość zasad systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego;
 2. ustalanie w terenie potrzeb rzeczowych oraz materiałowo – sprzętowych, niezbędnych dla właściwego utrzymania przejezdności dróg;
 3. wykonywanie interwencyjnych robót związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu z uprzednim oznakowaniem;
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych robót w ramach bieżącego utrzymania dróg wg wytycznych Rejonu;
 5. prowadzenie dokumentacji odnośnie zieleni przydrożnej, w tym dokonywanie okresowego przeglądu zieleni i przygotowywanie wniosków na wycinkę drzew;
 6. prowadzenie dziennika czynności wykonywanych przez brygadę patrolową z uwzględnieniem wbudowanych materiałów;
 7. organizowanie i kierowanie robotami przy bieżącym utrzymaniu dróg i obiektów inżynierskich wykonywanymi przez brygadę;
 8. zapewnienie pracownikom Rejonu na prowadzonych przez Rejon robotach, warunków BHP i p.poż;
 9. utrzymywanie ładu, porządku i dyscypliny pracy oraz zapewnienie przestrzegania przepisów BHP na prowadzonych robotach;
 10.  bezpośrednie kierowanie pracą brygad patrolowo – interwencyjnych;
 11.  oznakowanie miejsc prowadzenia robót przez Rejon;
 12.  czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującej technologii wykonywanych  robót;
 13.  organizowanie załadunku i wyładunku materiałów potrzebnych do realizacji  robót wykonywanych przez Rejon;
 14.  nadzór nad właściwą konserwacją i eksploatacją sprzętu, maszyn drogowych i środków transportowych używanych przez Rejon;
 15.  uczestniczenie w komisjach odbiorowych robót wykonywanych we własnym zakresie, jak i przez inne podmioty;
 16.  kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji urządzeń obcych  w stosunku do drogi;
 17.  udział w przygotowywaniu postępowań przetargowych na prowadzenie robót na obszarze działania Rejonu, a przeprowadzanych przez Rejon i ZDW w Gdańsku;
 18.  udział w przygotowywaniu planów zamówień publicznych oraz planów finansowych  w zakresie prac utrzymaniowych;
 19.  udział w pracach komisji przetargowej;
 20.  udział w pracach inwentaryzacyjnych;
 21.  udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg w godzinach pracy biura.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od majstra do starszego mistrza w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lęborku”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 2. praca w budynku w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lęborku, ul. ul. Słupska 18
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego, praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4 760 zł do 5 500 zł. + 300 zł do 450 zł  dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wysługę lat.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich,  ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w grudniu 2022r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
24-04-2023
Uzasadnienie wyboru:

 

Informujemy, że z powodu braku kandydatów nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich