Numer ogłoszenia: 35/2021 O NABORZE NA STANOWISKO OD MAJSTRA DO STARSZEGO MISTRZA W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W LĘBORKU

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD MAJSTRA DO STARSZEGO MISTRZA
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18
Termin składania dokumentów:
19-11-2021
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie techniczne – średnie z maturą lub wyższe,
 6. minimum 3-letni staż pracy,
 7. prawo jazdy kat. B,
 8. wymagana znajomość ustawy o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, procedury udzielania zamówień publicznych, procedur uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew.
Wymagania dodatkowe:
 1. obsługa komputera - MS Office,
 2. mile widziany kierunek wykształcenia: budownictwo drogowe, ochrona środowiska, mechanika
 3. mile widziana praca w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie zespołem pracowników,
 4. wysoka kultura osobista, samodzielność, odpowiedzialność,
 5. skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Pełnienie bezpośredniego, kompleksowego nadzoru nad pracownikami fizycznymi
 2. Dokonywanie cyklicznych objazdów dróg i prowadzenie dziennika objazdów
 3. Szybkie reagowanie i nadzór w kwestii likwidacji zagrożeń na drogach, braków w oznakowaniu oraz zabezpieczenia innych zagrożeń w ruchu drogowym
 4. Nadzór nad stanem technicznym sprzętu, środków transportu i urządzeń własnych, podejmowanie stosownych działań
 5. Prowadzenie ogółu spraw związanych z wycinką i nasadzaniem drzew( m. in. praca w terenie, przygotowywanie stosownych wniosków i pism do UG, RDOŚ, nadzór nad realizacją uzyskanych decyzji, prowadzenie sprawozdawczości),
 6. Nadzór nad realizacją umów dotyczących całości zaplecza technicznego, transportu, , pielęgnacji zadrzewienia, usuwania zwłok zwierząt z pasa drogowego.
 7. Realizowanie zakupów drobnych materiałów drogowych i na potrzeby zaplecza technicznego oraz drobnych  usług.
 8. Przygotowywanie OPZ dla zamówień dotyczących spraw zaplecza technicznego, zadrzewień.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od majstra do starszego mistrza w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lęborku”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 - 15.00
 2. praca w budynku w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Lęborku, ul. ul. Słupska 18
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego, praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4070 zł do 4400 zł. + 300 zł dodatku funkcyjnego.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich,  ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku we wrześniu 2021r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
30-11-2021
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że z braku kandydatów nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich