Numer ogłoszenia: 39/2021 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD STARSZEGO REFETENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY W WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Wydział Nieruchomości
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
03-12-2021
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie co najmniej średnie ogólne (w trakcie studiów), preferowane wyższe
 6. minimum 2 letni staż pracy
 7. wymagana znajomość ustawa o drogach publicznych, ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawa z dnia 13.10.1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o samorządzie województwa, ustawa o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
 8. dobra znajomość MS Office.
Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane kierunki wykształcenia: prawo, administracja, geodezja, planowanie przestrzenne, wycena nieruchomości,
 2. doświadczenie w wycenie nieruchomości, nabywaniu nieruchomości, regulowaniu stanu prawnego nieruchomości,
 3. znajomość obsługi: Legalis, Lex, Geoportal,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Pozyskiwanie, weryfikacja dokumentacji niezbędnej dla potrzeb prawidłowego uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas dróg wojewódzkich.
 2. Weryfikacja operatów szacunkowych wyceny nieruchomości.
 3. Prowadzenie czynności związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwestycji drogowych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 4. Wykonywanie zadań dotyczących nabycia w drodze umów cywilnoprawnych nieruchomości pod inwestycje drogowe w tym sporządzanie projektów uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego w zakresie nabywanych nieruchomości.
 5. Sporządzanie projektów środków zaskarżenia w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz projektów wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym należących do kompetencji Wydziału.
 6. Sporządzanie zestawień i raportów z wykonanych zadań.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*,
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko od starszego referenta do starszego specjalisty w Wydziale Nieruchomości”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca w zespole
 4. codzienny kontakt telefoniczny
 5. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4 200 zł do 5 000 zł.

Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę pracę, terminowe wynagrodzenie, wsparcie w celu wdrożenia w zakres wykonywanych czynności, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, benefity: dodatek za wysługę lat, ZFŚS, możliwość zakupu kart sportowych.

Miejsce parkingowe na terenie firmy.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w miesiącu październiku 2021r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich