Numer ogłoszenia: 41/2022 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W SZTUMIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD REFERENTA DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego
Termin składania dokumentów:
12-01-2023
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie, preferowane wyższe,
 6. prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi komputera – MS Office
 2. znajomość Ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy dotyczącej zamówień publicznych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Załatwianie spraw związanych z protestami i odwołaniami oferentów.
 2. Zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach zgłoszonych przez poszkodowanych.
 3. Przeprowadzanie przetargów na roboty, dostawy i usługi ujęte w planie rzeczowo – finansowym Rejonu.
 4. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji zimowego utrzymania dróg zgodnie z wytycznymi ZUD.
 5. Przygotowanie umów z oferentami, którym udzielano zamówienia w postępowaniu przetargowym.
 6. Przygotowanie i uaktualnianie ewidencji dróg, znaków drogowych, znaków geodezyjnych, punktów referencyjnych, parkingów i zadrzewień.
 7. Przygotowanie materiałów sprawozdawczych z wykonanych robót na obszarze działania Rejonu.
 8. Gromadzenie danych o cenach materiałów i robót.
 9. Opracowywanie wyników pomiaru ruchu oraz przeprowadzanie analizy prawidłowości przeprowadzanych pomiarów.
 10. Prowadzenie korespondencji z wykonawcami, Urzędem Marszałkowskim, Policją, radcą prawnym, itp.       
 11. Dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego.
 12. Uczestniczenie w komisjach odbiorów robót wykonywanych we własnym zakresie jak i przez inne przedsiębiorstwa.
 13. Nadzór nad procesem realizacji robót wykonywanych przez Wykonawców zewnętrznych. Pilnowanie terminów zawartych w umowach i zleceniach. Organizowanie, uczestnictwo i dokumentowanie spotkań mających na celu przekazania terenu robót i odbiorów technicznych, itp
 14. Organizowanie oraz dokumentowanie i ewidencjonowanie przeglądów technicznych  w czasie trwania rękojmi na wykonane roboty.
 15. Dokonywanie objazdów dróg dla oceny stanu dróg, urządzeń drogowych, obiektów inżynierskich.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sztumie”

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14
 3. praca w zespole
 4. codzienny kontakt telefoniczny
 5. bezpośredni kontakt z interesantami
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4500 zł do 5500 zł., dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego). Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w listopadzie 2022r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
24-04-2023
Uzasadnienie wyboru:

 

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Alicja Bednarczyk zamieszkała w Kwidzynie.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu             o rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich