Numer ogłoszenia: 4/2013

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Starszy Referent
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich, 84-100 Puck, ul. Żarnowiecka 3
Termin składania dokumentów:
20-05-2013
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 13, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

 
a. posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,
c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e. posiada wykształcenie wyższe – wymagany kierunek: administracja,
f. posiada minimum 3 letni staż pracy, w tym 2 lata w administracji samorządowej,
g. prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:

a. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o ochronie środowiska,

b. obsługa komputera – MS Office oraz urządzeń biurowych,
c. mile widziana znajomość obsługi specjalistycznego oprogramowania np. EVIDR, SIGMA, LEHMANN, Elte GPS,
d. preferowane doświadczenie z zakresu prowadzenia dyżurów zimowego utrzymania dróg,
e. cechy osobowościowe – terminowość, dokładność, systematyczność, komunikatywność
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a. Załatwianie spraw o charakterze administracyjno-ekonomicznym w zakresie działalności RDW.

b. Prowadzenie dziennika korespondencji.
c. Prowadzenie ewidencji dróg, parkingów drogowych, zatok autobusowych itp.
d. Przyjmowanie i wydawanie wniosków związanych z umieszczaniem reklam oraz z prowadzeniem robót w pasie drogowym w zakresie ustalonym przez Zarząd.
e. Prowadzenie ewidencji wyposażenia materiałów w użytkowaniu i środków trwałych na terenie Rejonu.
f. Uczestnictwo w objazdach i kontrola stanu dróg oraz obiektów inżynierskich wraz z prowadzeniem dziennika objazdów.
g. Kwalifikowanie przydrożnych drzew do wycinki oraz kompletowanie niezbędnych w tym zakresie dokumentów.
h. Prowadzenie magazynu materiałowo-narzędziowego.
i. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.
Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

b. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
c. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d. kserokopie świadectw pracy
e. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
f. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
g. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"
Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Sposób:
z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: starszego referenta w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Pucku”.
 

Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a
80 – 778 Gdańsk
Warunki pracy na stanowisku:
Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

 
Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995
Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich