Numer ogłoszenia: 4/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
1/2
Stanowisko:
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Wydział/Rejon:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
14-02-2019
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. minimum 3-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku związanym  z prowadzeniem audytu,
 7. posiadanie zgodnie z art. 286 ust.1 pkt.5 Ustawy o finansach publicznych następujących kwalifikacji do prowadzenia audytu wewnętrznego: jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 8. złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

 9. uprawnienia biegłego rewidenta, lub

 10. dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 2. znajomość standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. znajomość standardów kontroli zarządczej,
 4. wiedza z zakresu metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 5. samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 6. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 7. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,
 8. duża swoboda w obsłudze komputera MS Office
 9. skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego w urzędzie oraz sprawozdania  z wykonania audytu za poprzedni rok;

 2. dokonanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania urzędu;

 3. planowanie zadania audytowego w wyznaczonym obszarze, opracowywanie programu oraz ustalanie celów zadania audytowego;

 4. przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu;

 5. dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli w urzędzie, w tym przestrzegania procedur kontroli, dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w wydatkowaniu środków;

 6. ocenianie adekwatności i efektywności procedur rachunkowości oraz systemów operacyjnych i mechanizmów kontroli wewnętrznej;

 7. prowadzenie bieżących akt audytu celem dokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;

 8. wykonywanie czynności doradczych, na wniosek dyrektora lub z własnej inicjatywy, mających na celu usprawnienie funkcjonowania i organizacji urzędu;

 9. opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnętrznego;

Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko audytora wewnętrznego”

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca administracyjno-biurowa w niepełnym wymiarze godzin

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. codzienny kontakt telefoniczny

 4. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego

 5. praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w styczniu 2019r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
27-02-2019
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że z powodu braku kandydatów nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich