Numer ogłoszenia: 5/2014

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD STARSZEGO REFERENTA DO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
26-05-2014
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela    IV H „stanowiska urzędnicze” - poz. 13 lub 10, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:
 
a.     posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b.     posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,
c.     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d.     cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e.     posiada wykształcenie wyższe techniczne,
f.      posiada minimum 2 letni staż pracy w branży budowlanej,
g.     posiada prawo jazdy kat. B,
h.     znajomość obsługi komputera – MS Office, znajomość programów AutoCad, programów kosztorysowych.
Wymagania dodatkowe:
a.     mile widziane uprawnienia budowlane,
b.     znajomość ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych,
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a.     Udział w pracach z zakresu utrzymania dróg, ewidencji dróg i urządzeń drogowych.
b.     Planowanie, koordynacja i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.
c.     Organizacja i pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.
d.     Przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych o wartości poniżej 30 000 Euro.
e.     Przygotowywanie dokumentów i udział w pracach komisji przetargowych przy zamówieniach powyżej 30 000 Euro.
f.      Organizacja i nadzór przy pomiarach natężenia ruchu.
g.     Sporządzanie rocznych zbiorczych sprawozdań o stanach dróg.
Wymagane dokumenty:
a.     życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
b.     list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
c.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d.     kserokopie świadectw pracy
e.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*
f.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
g.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doręczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"
Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Sposób:
z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko: od starszego referenta do specjalisty w Wydziale Utrzymania Dróg”.
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Mostowa 11 a
                80 – 778 Gdańsk
Warunki pracy na stanowisku:
Informacje dodatkowe:
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.
Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32 – 64 - 995
 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu kwietniu 2014r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
24-06-2014
Uzasadnienie wyboru:
Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Joanna Wyszumirska zamieszkała w Gdańsku.
 
 
Uzasadnienie:
 
Pani Joanna Wyszumirska spełnia podane warunki w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku pracy.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki (zatrudnienie w urzędach administracji rządowej i samorządowej) oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną i liczbę uzyskanych punktów  za udzielone odpowiedzi.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich