Numer ogłoszenia: 6/2019 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD REFERENTA DO STARSZEGO REFERENTA W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W SZTUMIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Od Referenta do Starszego Referenta
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego
Termin składania dokumentów:
18-02-2019
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie, preferowane wyższe,
 6. posiada prawo jazdy kat. B
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi komputera – MS Office
 2. znajomość zasad funkcjonowania gospodarki magazynowej
 3. znajomość ustawy o finansach publicznych
 4. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
   1. Nadzór nad właściwym stanem technicznym środków trwałych, sprzętu, transportu i łączności;
   2. Ustalanie potrzeb rzeczowo – finansowych w zakresie utrzymania budynków, sprzętu i transportu;
   3. Ustalanie zakresu ubezpieczenia środków sprzętowo – transportowych oraz mienia;
   4. Zapewnienie  właściwego stanu technicznego budynków, pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu Rejonu. Dbałość o skuteczne i terminowe dokonywanie przeglądów okresowych i technicznych w tym zakresie;
   5. Nadzorowanie prawidłowego wykonania umów związanych z działaniami administracyjnymi RDW Sztum
   6. Nadzorowanie prawidłowego wykonania umów związanych dostarczaniem materiałów drogowych do RDW Sztum
   7. Prowadzenie magazynu materiałowo – sprzętowego i narzędziowego w zakresie wyposażenia, wykonywanie czynności przewidzianych w przepisach o gospodarce materiałowej;
   8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w użytkowaniu oraz  sporządzanie wniosków likwidacji w tym zakresie;
   9. Rozliczanie zużytych materiałów i pracy sprzętu używanego podczas robót wykonywanych przez brygady Rejonu oraz sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg w/g wytycznych Zarządu;
   10. Prowadzenie dokumentacji i wykonywanie czynności związanych z ochroną BHP w Rejonie;
   11. Zapewnienie warunków BHP i p.poż  pracownikom RDW na prowadzonych przez Rejon robotach;
   12. Przygotowanie dokumentacji i prowadzenie procedur zamówień publicznych do 30,000 euro
   13. Prowadzenie rejestru umów zawartych w RDW Sztum
   14. Załatwianie spraw o charakterze administracyjnym w zakresie działalności  Rejonu
   15. Rozliczenie zużytego paliwa w RDW Sztum wraz z prowadzeniem sprawozdawczości w tym zakresie.
   1. Wykonywanie wyjazdów służbowych
   2.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, nie wyszczególnionych wyżej, a związanych z zajmowanym stanowiskiem.
   3. Merytoryczne opisywanie faktur Prowadzenie i kompletowanie dokumentów księgowych i ewidencji ich w rejestrze
   4. Odbiór faktur
   5. Prowadzenie ewidencji pracy pracowników RDW w Sztumie sporządzanie co miesięcznych zestawień z czasu pracy
   6. Prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie działania Rejonu.
   7. Zastępstwo innego pracownika administracji w czasie jego nieobecności.
   8. Bezpośredni udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg tj. prowadzenie i koordynowanie  prac w zakresie ZUD.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od referenta do starszego referenta w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sztumie”

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego 14
 3. praca w zespole
 4. codzienny kontakt telefoniczny
 5. bezpośredni kontakt z interesantami
 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej  4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w styczniu 2019r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich