Numer ogłoszenia: 7/2023 O NABORZE NA STANOWISKO OD SPECJALISTY DO STARSZEGO SPECJALISTY W WYDZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD SPECJALISTY DO STARSZEGO SPECJALISTY
Wydział/Rejon:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
10-04-2023
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe preferowane ekonomia, prawo, administracja,
 6. minimum roczne doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Pzp),
 7. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz orzecznictwa w sprawie zamówień w praktyce,
 8. samodzielność, skrupulatność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. wymagana znajomość:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2020),

- aktów wykonawczych do ustawy Pzp, w tym:

- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2434),

- ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie zasad ponoszenia wydatków publicznych,

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe:
 1. odbyte szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych w oparciu o Pzp,
 2. znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 3. znajomość obsługi programu Word i Excel.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym jako sekretarz komisji przetargowej,
 2. obsługa platformy e-Zamówienia oraz platformy zakupowej zamawiającego,
 3. udział w procedurach związanych z wniesieniem środków ochrony prawnej w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
 4. sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych,
 5. przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji z przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych osobom kontrolującym i udzielanie wyjaśnień dotyczących kontrolowanych postępowań w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia kontroli.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. osobiście pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

w kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych”.

 

2. przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZDW w Gdańsku),         

3. za pośrednictwem platformy ePUAP,

4. przesłać na adres mailowy rekrutacja@zdwgdansk.pl, przy czym w tytule wiadomości należy wpisać numer ogłoszenia.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. bezpośredni kontakt z interesantami
 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach
Informacje dodatkowe:

Planowane zatrudnienie 04.2023r.

 

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 5 300 zł do 5 800 zł., dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach. Atutem jest duży, dostępny parking.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w lutym 2023 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
4-05-2023
Uzasadnienie wyboru:

 

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Patrycja Sałustowicz, zamieszkała w Pruszczu Gdańskim.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, testu potwierdzającego wiedzę specjalistyczną, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich