Numer ogłoszenia: 9/2021 O NABORZE NA STANOWISKO OD SPECJALISTY DO STARSZEGO SPECJALISTY W WYDZIALE BUDŻETOWO-FINANSOWYM

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Wydział/Rejon:
Wydział Budżetowo-Finansowy
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
23-04-2021
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne,
 6. minimalny 4-letni staż pracy – w tym minimum 2-letnie doświadczenie pracy w księgowości oraz minimum roczne doświadczenie w zakresie naliczania wynagrodzeń,
 7. wymagana znajomość zasad wynikających z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 8. doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń,
 9. doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów do ZUS, US, itp.
 10.  znajomość przepisów ZUS, podatkowych,
 11.  znajomość programu Płatnik,
 12.  praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych.
Wymagania dodatkowe:

1. bardzo dobra znajomość MS Excel oraz MS Office.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. współpraca przy naliczaniu wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, PPK,

 2. współpraca  przy prowadzeniu dokumentacji dotyczącej wypłaty wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac,

 3. współpraca  przy prowadzeniu dokumentacji oraz ustalanie wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

 4. współpraca  przy sporządzaniu raportów, zestawień płacowych,

 5. współpraca  przy sporządzaniu oraz przy przesyłaniu deklaracji ZUS, PIT,

 6. współpraca  przy sporządzaniu dokumentów pracowniczych (zaświadczenia, ERP-7),

 7. prowadzenie ewidencji kaucji i wadium oraz naliczanie odsetek,

 8. wystawianie not księgowych,

 9. prowadzenie spraw z zakresu zajęć wierzytelności , w tym korespondencji związanej z zajęciami wierzytelności.

Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**,
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Dokumenty należy składać w terminie

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko od specjalisty do starszego specjalisty w Wydziale Budżetowo-Finansowym”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca w zespole

 4. codzienny kontakt telefoniczny

 5. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto mieści się w przedziale od 4 000 zł do 4 200 zł. Wysokość  wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

 

Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę pracę, terminowe wynagrodzenie, wsparcie w celu wdrożenia w zakres wykonywanych czynności, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, benefity: dodatek za wysługę lat, ZFŚS, możliwość zakupu kart sportowych.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w marcu 2021r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
7-05-2021
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów. Komisja postanowiła ponownie ogłosić nabór.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich