Numer ogłoszenia: 9/2023 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYTOWIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Specjalista
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie
Termin składania dokumentów:
14-04-2023
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe techniczne,
 6. minimum 2-letni staż pracy – preferowane doświadczenie w działach technicznych jednostek samorządu terytorialnego,
 7. prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane uprawnienia budowlane,
 2. mile widziana znajomość obsługi programu kosztorysowego „Norma”
 3. znajomość obsługi komputera – MS Office
 4. znajomość z zakresu kodeksu Prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów BHP, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o drogach publicznych i prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Udział w rozliczaniu zakresu rzeczowych zadań realizowanych przez Rejon, w tym o charakterze inwestycyjnym.
 2. Realizacja zadań, które angażują środki publiczne w ramach limitów wydatków przyznanych przez Dyrektora dla Rejonu w sposób celowy, legalny, gospodarny, umożliwiający terminową ich realizację, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, rzetelne ich rozliczanie oraz przeprowadzanie analizy ich wykonania.
 3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w tym w przedmiocie zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia wszelkich robót oraz przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 4. Przeprowadzanie procedur związanych z nielegalnym zajęciem pasa drogowego łącznie z wydaniem decyzji administracyjnych.
 5. Przekazywanie i odbiór pasa drogowego oraz kontrola jakości i terminowości wykonania robót obcych przez innych wykonawców, sporządzanie właściwej dokumentacji.
 6. Dokonywanie systematycznych objazdów dróg zlokalizowanych w granicach działania Rejonu celem oceny stanu dróg, urządzeń drogowych i obiektów inżynierskich, rejestrowanie w dzienniku objazdów dróg wszelkich zauważonych usterek, a także nadzór nad tymi czynnościami w przypadku wykonywania ich przez podległych pracowników.
 7. Organizowanie i nadzorowanie prac z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej, w tym nasadzania i usuwania drzew i krzewów oraz sporządzania wniosków dotyczących wycinki drzew i krzewów.
 8. Przygotowanie i prowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych organizowanych przez Rejon, w tym zamówień których wartość nie przekracza kwoty 10 000 złotych.
 9. Udział w pracach komisji odbiorowych dla zamówień mieszczących się w zakresie merytorycznych zadań Rejonu.
 10. Udział w pracach inwentaryzacyjnych.
 11. Udział w pracach komisji przetargowej.
 12. Udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg.
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora*.
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.     Osobiście pod adresem:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Rejonie Dróg Wojewódzkich    w Bytowie”.

 1. przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do ZDW w Gdańsku),         
 2. za pośrednictwem platformy ePUAP,
 3. przesłać na adres mailowy rekrutacja@zdwgdansk.pl, przy czym w tytule wiadomości należy wpisać numer ogłoszenia.
Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie, ul. Leśna 1
 2. praca w godzinach: 7.00 – 15.00
 3. praca częściowo w terenie
 4. praca w zespole
 5. codzienny kontakt telefoniczny
 6. bezpośredni kontakt z interesantami
 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego, praca na dokumentach.
Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie to wynagrodzenie zasadnicze brutto, które mieści się w przedziale od 4800 zł do 5000 zł., plus dodatek za wysługę lat (przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego). Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji. Oferujemy także inne świadczenia związane z pracą przysługujące na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, nagrody i premie oraz bogaty pakiet ZFŚS m.in. w postaci „wczasów pod gruszą”, dofinansowania do przedszkoli, bony upominkowe dla dzieci, dodatek rowerowy. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział  w szkoleniach.

 

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w lutym 2023r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

 

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

 

 

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
4-05-2023
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Sławomir Zariczniak, zamieszkały w m. Borzytuchom.

 

Uzasadnienie:

 

Kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której kandydat wykazał się znajomością omawianych zagadnień.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata pozwala sądzić, że wywiąże się             z nałożonych obowiązków służbowych.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich