Numer ogłoszenia: NR 23/2018 O NABORZE NA STANOWISKO Z-CY NACZELNIKA WYDZIAŁU PLANOWANIA I ANALIZ

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Z-ca Naczelnika
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
13-07-2018
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  4. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

  5. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane finanse, rachunkowość, ekonomia lub zarządzanie,

  6. minimum 4-letni staż pracy, w tym minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie finansów publicznych

Wymagania dodatkowe:
 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office,

 2. znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość zasad funkcjonowania oraz zadań samorządu województwa i kompetencji jego organów,

 3. ogólna znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,

 4. doświadczenie w zakresie analizy dokumentów pod względem formalnym oraz zgodności ich treści z obowiązującym prawem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Opracowywanie i aktualizacja we współpracy z odpowiedzialnymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi ZDW rocznych zbiorczych  planów finansowych ZDW.

 2. Dokonywanie bieżącej analizy oraz oceny planu finansowego i jego  wykonania w miesięcznym  układzie narastającym w podziale na komórki organizacyjne.

 3. Dokonywanie zmian w Planie finansowym ZDW na wniosek odpowiednich komórek organizacyjnych ZDW.

 4. Tworzenie wniosków do Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczących zmian Planu finansowego  ZDW.

 5. Tworzenie wniosków do Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczących zmian Planu finansowego  ZDW.

 6. Sporządzanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych dotyczących planu, jego wykonania oraz zaangażowania wydatków dla wszystkich komórek organizacyjnych ZDW umożliwiających dokonywanie stosownych analiz.

 7. Sporządzanie w wymaganym zakresie okresowych i doraźnych sprawozdań dotyczących: dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, operacji finansowych.

 8. Dokonywanie bieżącej kontroli pracy wykonywanej przez podporządkowanych pracowników, połączone z instruktażem, uzupełnianiem, poprawianiem, korygowaniem, a w przypadku spostrzeżenia naruszenia prawa natychmiastową interwencję.

 9. W przypadku nieobecności  Naczelnika Wydziału Planowania i  Analiz wykonywanie czynności zapisanych w szczegółowym zakresie jego obowiązków.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

   ** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko Z-ca Naczelnika Wydziału Planowania i Analiz”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca w zespole

 4. codzienny kontakt telefoniczny

 5. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w czerwcu 2018r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
26-07-2018
Uzasadnienie wyboru:

 

Informujemy, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Magdalena Pietrzak zamieszkała w Gdańsku.

 

Uzasadnienie

Pani Magdalena Pietrzak spełnia podane warunki w zakresie znajomości zagadnień wymaganych na tym stanowisku pracy.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich