Numer ogłoszenia: UWAGA! ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA NR 27/2018 O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Kierownik Działu
Wydział/Rejon:
Dział Zamówień Publicznych
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
27-09-2018
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  4. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

  5. wykształcenie wyższe,

  6. minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na kierowniczym stanowisku w komórce zamówień publicznych po stronie zamawiającego,

  7. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi,

  8. znajomość kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego,

  9. znajomość ustawy o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  10. rzetelność i terminowość, umiejętność współpracy oraz komunikacji interpersonalnej,

  11. zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów,

  12. umiejętność organizacji pracy i osiągania rezultatów, także w sytuacjach stresowych,

  13. znajomość obsługi komputera – MS Office.

Wymagania dodatkowe:
  1. ogólna wiedza dotycząca przebiegu procesu inwestycyjnego i funkcjonowania samorządu terytorialnego,

  2. studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Koordynowanie pracy Działu Zamówień Publicznych.

 2. Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 3. Nadzorowanie pracowników działu w zakresie wszystkich czynności wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów dotyczących zamówień publicznych.

 4. Analizowanie i weryfikowanie dokumentów związanych z procedurami zamówień publicznych.

 5. Organizacja i koordynacja prac komisji przetargowych.

 6. Udział w procedurach dotyczących wnoszonych środków ochrony prawnej w sprawach zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego   lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

   ** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Zamówień Publicznych”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca decyzyjna

 4. praca w zespole

 5. codzienny kontakt telefoniczny

 6. bezpośredni kontakt z interesantami

 7. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w sierpniu 2018r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

 

NR 27/2018 O NABORZE NA STANOWISKO

KIEROWNIKA DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dokonuje zmiany w treści ogłoszenia nr 27/2018 zamieszczonym na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZDW poprzez zmianę zapisu terminu w jakim należy złożyć dokumenty:

 

W ogłoszeniu jest:

Dokumenty należy składać w terminie do: 27.10.2018r.

 

W ogłoszeniu powinno być:

Dokumenty należy składać w terminie do: 27.09.2018r.

 

 

Powyższa zmiana jest sprostowaniem omyłki pisarskiej.

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
15-10-2018
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że z powodu braku kandydatów nabór na wskazane stanowisko nie został rozstrzygnięty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich