Numer ogłoszenia: NR 29/2018 O NABORZE NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania Dróg i Mostów
Wydział/Rejon:
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
02-10-2018
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe techniczne,
 6. minimum 5-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, w tym minimum 3-lata na stanowisku kierowniczym,
 7. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowalnym w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – minimum 2 lata po uzyskaniu uprawnień,
 8. przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 9. posiada prawo jazdy kat. B,
 10. znajomość ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 1. duża swoboda w obsłudze komputera MS Office,
 2. wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad poniżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie z dokonanym przez Dyrektora ZDW podziałem zadań:

 • Wydział Utrzymania Dróg i Mostów
 • Rejony Dróg Wojewódzkich
 • Wydział Zaplecza Technicznego i Administracji

2. Zastępca Dyrektora stosownie do zakresu swojego działania:

 • nadzoruje i koordynuje realizowane podstawowe zadania ZDW w zakresie utrzymania dróg i obiektów inżynierskich, 
 • nadzoruje i koordynuje realizację zadań jednorocznych i wieloletnich ZDW w zakresie utrzymania dróg i obiektów inżynierskich, finansowanych ze środków własnych Województwa,
 • koordynuje procesy przygotowania przetargów i zleceń, w ramach przyznanych środków budżetowych na roboty utrzymaniowe oraz remontowe na drogach i obiektach inżynierskich objętych zakresem działania Zarządu,
 • nadzoruje działalność techniczną Rejonów Dróg Wojewódzkich,
 • nadzoruje prowadzenie akcji zimowej, zapewniającej przejezdność dróg,
 • sprawuje kierownictwo i nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami i gruntami zarządzanymi przez ZDW, nad racjonalną gospodarką środkami technicznymi w które wyposażony jest ZDW oraz nad zagadnieniami związanymi z obsługą administracyjną i gospodarczą niezbędną do funkcjonowania urzędu,
 • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do przyznanych kompetencji a objętych zakresem działania komórek organizacyjnych wymienionych powyżej w pkt 1,
 • przedstawia Dyrektorowi do akceptacji sprawy należące do jego kompetencji, które ze względu na ich znaczenie powinny być znane Dyrektorowi,
 • sprawdza jakość i terminowość załatwiania spraw wchodzących do zakresu obowiązków podporządkowanych komórek organizacyjnych oraz  zapewnia prawidłowe i terminowe wykonywanie przez nich zadań,
 • odpowiada za racjonalne i oszczędne dysponowanie środkami publicznymi oraz za powierzone mienie odnosząc się do przepisów prawa, udzielonych pełnomocnictw oraz zasad obowiązujących w ZDW,
 • wykazuje dbałość o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych poprzez staranne sprawdzanie procedur, zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym,
 • nadzoruje przestrzeganie przepisów w zakresie finansów publicznych i dyscypliny budżetowej,
 • podejmuje niezbędne kroki w celu usunięcia nieprawidłowości i niedociągnięć w pracy podporządkowanych komórek organizacyjnych,
 • nadzoruje przestrzeganie dyscypliny służbowej i wykorzystywanie czasu pracy przez  pracowników jemu podporządkowanych,
 • przedstawia Dyrektorowi wnioski w sprawie awansów, nagradzania lub karania pracowników jemu podporządkowanych,
 • uczestniczy w przygotowaniu Jednorocznych i Wieloletnich Planów Inwestycyjnych,
 • współpracuje z podmiotami zajmującymi się rozwojem regionalnym w Województwie w zakresie wdrażania i zarządzania programami wojewódzkimi,
 • prowadzi politykę związaną z utrzymaniem i remontem dróg oraz obiektów inżynierskich poprzez opracowywanie projektów planów utrzymania i poprawy sieci drogowej,
 • dokonuje odbioru robót drogowych i mostowych wraz z urządzeniami,
 • inicjuje wdrażanie nowych technologii i rozwiązań projektowych w zakresie dróg i obiektów inżynierskich,
 • uczestniczy w procedurze wyboru projektów przeznaczonych do realizacji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, w szczególności z funduszy strukturalnych,
 • uczestniczy w przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • nadzoruje nad realizacją projektów realizowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej,
 • współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie powierzonych obowiązków,
 • wykonuje zadania ustalone przez Dyrektora.
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
 2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

* w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Dróg i Mostów”

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca częściowo w terenie, praca może wiązać się z delegacjami, wyjazdami służbowymi

 4. codzienny kontakt telefoniczny

 5. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej  4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  w sierpniu 2018r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
16-10-2018
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze nie została zatrudniona żadna osoba. Komisja postanowiła ponownie ogłosić nabór.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich