Numer ogłoszenia: NR 3/2021 O NABORZE NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z NABORAMI NA STANOWISKA W URZĘDZIE

POBIERZ


Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Radca Prawny
Wydział/Rejon:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
12-02-2021
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
  1. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3. nieposzlakowana opinia,

  4. wykształcenie wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych,

  5. 5-letni staż pracy, w tym minimum 2-letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego w podmiocie wchodzącym w skład sektora finansów publicznych w rozumieniu art.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych,

 2. znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych, prawa pracy oraz finansów publicznych,

 3. znajomość obsługi komputera – MS Office

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. świadczenie pomocy prawnej w formie konsultacji ustnych i pisemnych opinii prawnych na rzecz urzędu związanych z realizacją zadań statutowych,

 2. opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych,

 3. opiniowanie wewnętrznych przepisów, regulaminów, zarządzeń, projektów decyzji administracyjnych itp. związanych z bieżącą działalnością urzędu,

 4. pomoc przy załatwianiu skarg i wniosków,

 5. prowadzenie windykacji należności na drodze pozasądowej, sądowej i egzekucyjnej,

 6. występowanie przed sądami powszechnymi i innymi organami orzekającymi

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. zgoda kandydata na przetwarzanie danych i obowiązek informacyjny administratora**

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * w przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

   ** do pobrania powyżej

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko Radcy Prawnego”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: do uzgodnienia

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca częściowo w terenie

 4. praca w zespole

 5. codzienny kontakt telefoniczny

 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 5 000 zł,  oraz dodatek funkcyjny w wysokości 1 300 zł.

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w grudniu 2020r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

 

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku dostępna jest na stronie internetowej BIP:

 

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/kandydaci-do-pracy/

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

Informacja o wyniku naboru
Data dodania informacji:
26-02-2021
Uzasadnienie wyboru:

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrane zostały Pani Agnieszka Sikorska zamieszkała w Sopocie – zatrudniona w wymiarze 3/5 etatu oraz Pani Monika Langer zamieszkała w Gdyni – zatrudniona w wymiarze 2/5 etatu.

 

 

Uzasadnienie:

 

Obie kandydatki spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, są osobami komunikatywnymi oraz posiadają dużą motywację do pracy.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Komisja rekrutacyjna sądzi, iż obie Panie w pełni wywiążą się z nałożonych obowiązków służbowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich