Numer ogłoszenia: Ogłoszenie 31/2017 o naborze na wolne stanowisko: Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
Naczelnik Wydziału
Wydział/Rejon:
Wydział Realizacji Inwestycji
Miejsce
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Termin składania dokumentów:
03-01-2018
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H poz. 7, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

  1. obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  4. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

  5. wykształcenie wyższe techniczne budownictwo

  6. minimum 5-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, w tym minimum 2-lata na stanowisku kierowniczym,

  7. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowalnym,

  8. posiada prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
 1. mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie projektami, obsługa finansowa inwestycji,

 2. znajomość obsługi komputera – MS Office, znajomość obsługi programów kosztorysowych

 3. znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Organizowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań nałożonych na wydział, a w szczególności:

  1. kierowanie pracą wydziału, dokonywanie podziału zadań pomiędzy podległych pracowników,

  2. realizowanie zadań inwestycyjnych w zakresie:

   - pełnienie funkcji koordynatora w trakcie realizacji inwestycji,

   - zabezpieczenie nadzoru inwestorskiego i prowadzenie spraw z nim związanych,

   - przygotowywanie i przeprowadzanie procedury odbiorów robót,

   - pozyskiwanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie,

   - przekazywanie budowli do eksploatacji właściwej jednostce terenowej.

  3. opiniowanie dokumentacji technicznej i przetargowej dla planowanych inwestycji,

  4. przygotowywanie wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych,

  5. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków pochodzących z UE,

  6. sporządzanie rozliczeń finansowych zadań,

  7. nadzór nad techniką i technologią wykonywanych robót,

  8. sporządzanie wymaganych sprawozdań,

  9. udział w pracach komisji przetargowych,

  10. ewidencjonowanie dokumentacji powykonawczej,

  11. współdziałanie z innymi wydziałami w celu realizacji zadań wymagających dokonania uzgodnień,

  12. zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Wydziału.

    

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko Naczelnika  w Wydziale Realizacji Inwestycji”.

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a

 3. praca częściowo w terenie

 4. praca w zespole

 5. codzienny kontakt telefoniczny

 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony  bez przeprowadzania kolejnego naboru.

 

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w listopadzie 2017r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Oliwia Gumuła zamieszkała w Gdańsku.

 

 

Uzasadnienie:

 

Przy wyborze osoby na stanowisko Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji uwzględniono kompletność dokumentów, kwalifikacje potencjalnego pracownika oraz wymagania finansowe.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich