Numer ogłoszenia: OGŁOSZENIE NR 6/2018 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OD MAJSTRA DO STARSZEGO MISTRZA W REJONIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W SZTUMIE

Wymiar etatu:
Pełen etat
Stanowisko:
OD MAJSTRA DO STARSZEGO MISTRZA
Wydział/Rejon:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie
Miejsce
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego
Termin składania dokumentów:
05-03-2018
Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz   w załączniku nr 3 tabela IV H „stanowiska pomocnicze i obsługi” poz. 31÷34, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

  1. obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  4. wykształcenie średnie, preferowane wyższe techniczne,

  5. minimum 3-letni staż pracy,

  6. posiada prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi komputera – MS Office,

 2. znajomość ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawa budowlanego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Objazdy i kontrola stanu dróg i obiektów inżynierskich.

 2. Przekazywanie i odbiór pasa drogowego po zakończeniu robót przez jednostki obce w zakresie ustalonym przez Kierownika Rejonu.

 3. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym w zakresie ustalonym przez Zarząd.

 4. Uczestniczenie w komisjach odbiorów robót wykonywanych we własnym zakresie jak i przez inne przedsiębiorstwa w zakresie ustalonym przez Kierownika Rejonu.

 5. Przeprowadzanie bieżących przeglądów obiektów inżynierskich, prowadzenie danych  i aktualizacja ewidencji obiektów inżynierskich w oparciu o komputerowy system gospodarki mostowej.

 6. Zatwierdzanie dowodów obrotu materiałowego dotyczącego bieżącego utrzymania dróg, urządzeń drogowych i obiektów inżynierskich.

 7. Przyjmowanie zgłoszeń o doznanych szkodach oraz prowadzenie dokumentacji likwidacyjnej zgodnie z wymogami ubezpieczyciela.

 8. Udział w przetargach na prowadzenie robót na obszarze działania Rejonu i przeprowadzanych przez Rejon.

 9.  Dokumentowanie naruszeń pasa drogowego.

 10.  Kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji urządzeń  obcych w stosunku do drogi.

 11.  Pełnienie dyżurów oraz koordynacja prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem

  2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

    

   * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

Sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mostowa 11 a

80-778 Gdańsk

z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko od  majstra do starszego mistrza w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sztumie”

Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca w godzinach: 7.00 – 15.00

 2. praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Sztumie, ul. Żeromskiego

 3. praca częściowo w terenie

 4. praca w zespole

 5. codzienny kontakt telefoniczny

 6. obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

Informacje dodatkowe:

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.  W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w styczniu 2018r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995

Osoba, która wytworzyła informację:
Sylwia Wierzbicka
 

WYNIK NABORU

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich