Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ogólny opis sprawy:

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

– udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdąńsku i lub portalu danych https://dane.gov.pl/pl, – przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.
2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.
3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z portalu danych albo z pominięciem procedury wnioskowej.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych.
2. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
4. Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku:
a) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
b) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
c) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
d) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
5. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 4 lit. c, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
6. W przypadku otrzymania sprzeciwu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Informacja sektora publicznego jest udostępniana na wniosek wniesiony w postaci papierowej lub elektronicznej, przesłany do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, złożony w Kancelarii Ogólnej lub przesłany do Sekretariatu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na adres mailowy:
sekretariat@zdwgdansk.pl

Opłaty za ponowne wykorzystywanie
1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej jest bezpłatne.
2. W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Rozpatrzenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nietypowego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlegać będzie opłacie w wysokości uwzględniającej w szczególności: koszty materiałów użytych w celu przygotowania informacji, czas niezbędny na przygotowanie informacji, koszty przekazania informacji wnioskodawcy.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Od wydawanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Akty prawne dotyczące sprawy:

Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich