Plakaty wyborcze w pasie drogowym

W trakcie trwającej kampanii wyborczej przypominamy komitetom wyborczym o obowiązujących przepisach prawa i procedurach postępowania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w pasie drogowym przy drogach wojewódzkich.

 

W związku z szeroko zakrojoną akcją wieszania plakatów przez komitety wyborcze w pasie dróg wojewódzkich informujemy, że plakaty wyborcze, podobnie jak plakaty reklamowe, nie są związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że plakaty wyborcze spełniające cechy materiału wyborczego, o którym mowa w art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408) stanowią reklamy w rozumieniu art. 4 pkt 23 drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).

 

W obszarze zabudowanym montaż plakatów wyborczych w pasie drogowym zależy od zgody zarządcy drogi.

 

Umieszczenie w pasie drogowym tego typu reklam jak plakaty wyborcze wymaga wcześniejszego uzyskania:

 

  • zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację reklam w pasie drogowym drogi wojewódzkiej zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Stosowny wniosek o zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym składa się na adres Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11, 80-778 Gdańsk, wraz z wymaganymi dokumentami wniosek o zezwolenie na lokalizację reklamy.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 2 w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej (..). Jednakże właściwy zarządca drogi odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a.

 


Przypominamy, że reklamy nie mogą imitować znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego a także być umieszczane: w obrębie oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym (wyjątkiem są parkingi).

 

Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się umieszczania reklam:

 

a) imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.

 

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

 

Jeśli zarządca drogi uzna, że dany plakat wyborczy, umieszczony w pasie drogowym, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, to będą powiadamiane odpowiednie służby, tj. policję i straż gminną.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich