Pracownicy


Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.


Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl.


Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja obowiązków pracodawcy, w tym między innymi: prowadzenie akt osobowych, zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, ochrona socjalna.


Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* tj. w celu zawarcia umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego w związku z Ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych przepisów związanych z realizacją celu przetwarzania. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe;
c) art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie danych, w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł (w wypadku zatrudnienia po 1 stycznia 2019 r.) lub przez 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł (w wypadku zatrudnienia przed 1 stycznia 2019 r.), chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.


Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi Administratorowi.


Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych

 

*RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich