Osoby zaangażowane w realizację umów cywilnoprawnych


Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem, jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.


Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl.


Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy cywilnoprawnej, umożliwienie kontaktu, koordynacji oraz realizacji umowy pomiędzy jej Stronami.


Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane są na podstawie następujących podstaw:
a) jeżeli są Państwo stroną umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*) tj., gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
b) jeżeli są Państwo osobą reprezentującą Stronę umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z przepisami regulującymi reprezentacje stron umowy. Będą to, stosownie do jej rodzaju, m.in.: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
c) jeżeli są Państwo osobą wyznaczoną do kontaktów służbowych i/lub osobą odpowiedzialną za koordynację i realizację umowy, Wasze dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Stronami umowy.
Podanie danych do umowy wynikające z przepisów prawa jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie umowne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

Źródło i kategorie danych

Źródłem danych osób wyznaczonych do kontaktów służbowych jest Strona umowy, która podała dane niezbędne do jej realizacji, tj. dane identyfikacyjne, teleadresowe oraz kontaktowe.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana/wygasła lub do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje umowa, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.


Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi Administratorowi.


Prawa osób

Macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

*RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich