OPINIOWANIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU

OPINIOWANIE  PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU


W celu uzyskania opinii projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg wojewódzkich Wnioskodawca winien złożyć do Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Gdańsku,  projekt wykonany w oparciu o przepisy  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.                    w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. nr 177 z 2003 r. poz. 1729)

 

1.WYMAGANIA FORMALNE

Projekt stałej organizacji ruchu sporządzony w dwóch egzemplarzach winien zawierać:

 1. I.                   OPIS
 2. 1.      Charakterystyka drogi (w tym charakterystyka istniejącej organizacji ruchu)
 3. 2.      Charakterystyka ruchu na drodze [ruchu kołowego (aktualne SDR) i ruchu pieszego]
 4. 3.      Wymagania dla oznakowania (grupa wielkości znaków, typ folii odblaskowej, rodzaj materiału do wykonania oznakowania poziomego)
 5. 4.      Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu
 6. 5.      Nazwisko i podpis projektanta

 

 1. II.                RYSUNKI
 2. 1.      Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy zawierający skalę, nazwisko i podpis projektanta.
 3. 2.      Plan sytuacyjny na mapie sytuacyjnej w skali 1:500 lub 1:1 000 zawierający:

2.1. Lokalizację istniejących znaków drogowych (wszystkich znaków pionowych i poziomych), urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym m. in. barier ochronnych, balustrad, słupków prowadzących), znajdujących się w zakresie opracowania. Wyłącznie w przypadku zmiany stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu. Elementy istniejące należy pokazać były w odcieniach szarości.

2.2. Lokalizację projektowanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (lokalizacja znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego)  w odniesieniu do  kilometrażu drogi. Elementy projektowane należy pokazywać w ich charakterystycznych kolorach.

2.3. Parametry geometrii drogi (np. szerokość jezdni, chodników, poszczególnych pasów, poboczy, promienie łuków, początek i koniec łuków, sprawdzenie warunków widoczności).

2.4. Wskazanie kierunku północnego.

2.5. Skalę, nazwisko i podpis projektanta

 1. 3.      Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną

 

Projekt czasowej organizacji ruchu sporządzony w dwóch egzemplarzach winien zawierać:

 

 1. I.                   OPIS
 2. 1.      Charakterystyka drogi (w tym charakterystyka istniejącej organizacji ruchu).
 3. 2.      Charakterystyka ruchu na drodze [ruchu kołowego (aktualne SDR) i ruchu pieszego]
 4. 3.      Opis występujących zagrożeń lub utrudnień. Przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po realizacji etapu robót.
 5. 4.      Wymagania dla oznakowania (grupa wielkości znaków, typ folii odblaskowej).
 6. 5.      Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz przewidywany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu
 7. 6.      Nazwisko i podpis projektanta.

 

 1. II.                RYSUNKI
 2. 1.      Plan orientacyjny w skali  od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy zawierający skalę, nazwisko i podpis projektanta
 3. 2.      Plan sytuacyjny na mapie sytuacyjnej w skali 1:500 lub 1:1 000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:

2.1.Lokalizację istniejących znaków drogowych (wszystkich znaków pionowych i poziomych), urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym m. in. barier ochronnych, balustrad, słupków prowadzących), znajdujących się w zakresie opracowania. Wyłącznie w przypadku zmiany stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu. Elementy istniejące należy pokazać były w odcieniach szarości.

2.2. Lokalizację projektowanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z podaniem ich odległości od miejsca prowadzenia robót i w postaci kilometrażu drogi  (lub/i odległości pomiędzy projektowanymi znakami, urządzeniami sygnalizacyjnymi oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego). Elementy projektowane należy pokazywać w ich charakterystycznych kolorach.

2.3. Parametry geometrii drogi (np. szerokość jezdni, chodników, poszczególnych pasów, poboczy). Pożądane jest także zwymiarowanie elementów jezdni pozostających dla ruchu, w przypadku wprowadzania zwężeń jezdni, chodników, czy też pobocza.

2.4. Wskazanie kierunku północnego.

2.5. Skalę, nazwisko i podpis projektanta

 1. 3.      Program sygnalizacji w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną tymczasową (wahadłowa).

 

 

 

Projekty dotyczące stałej organizacji ruchu należy składać w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A 80-778 Gdańsk

 

Projekty dotyczące tymczasowej organizacji ruchu należy składać w właściwym Rejonie Dróg Wojewódzkich lub w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A,
80-778 Gdańsk

 

Organem zatwierdzającym projekt organizacji ruchu na drogach wojewódzkich jest Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego  w Gdańsku.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich