Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Każdy, kto planuje:

 1. prowadzenie w pasie drogowym robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych lub włączenie pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza pasem drogowym,
 2. umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego np. kiosków handlowych oraz reklam,
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wyżej,

musi wcześniej uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

W przypadkach planowanego zajęcia pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa pomorskiego zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wydaje właściwy terytorialnie kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich.

Miejsce składania wniosków:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do właściwego terytorialnie Rejonu Dróg Wojewódzkich lub za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

 

Dane kontaktowe.

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres osoby występującej o zajęcie pasa drogowego lub nazwę i siedzibę występującego podmiotu,
 • podpis osoby występującej o zajęcie pasa drogowego lub upoważnionej do reprezentowania występującego podmiotu,
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Uwaga dotycząca formy wniosku:

Brak podpisu osoby występującej o zajęcie pasa drogowego lub upoważnionej do reprezentowania występującego podmiotu we wniosku przesłanym drogą elektroniczną jest wadą formalną powodującą nieważność tego wniosku. Powyższe oznacza, że podpisany wniosek należy złożyć w siedzibie właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Do wniosku należy załączyć:

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy, z podaniem jej wymiarów,
 • kopię zezwoleń i innych uzgodnień wraz z kopią załączników (rysunków), które występujący o zajęcie pasa drogowego (inwestor) uzyskał wcześniej od zarządcy drogi,
 • zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Infrastruktury projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych wraz z kopią tego zatwierdzenia,
 • informację (opis, rysunek) o sposobie zabezpieczenia miejsca robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, o którym mowa wyżej,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym wraz z kopią tego zezwolenia lub oświadczenie o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wraz z kopią dokumentu o przyjęciu zgłoszenia,
 • w przypadku etapowego prowadzenia robót - harmonogram prowadzenia robót,
 • jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • jeżeli wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, - numer pesel,
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Uwaga do ustalania wielkości zajętej powierzchni pasa drogowego:

Teren zajętego pasa drogowego obejmuje cały plac budowy, czyli obszar wykopów, odkładu urobku, składowania urobku oraz składowania innych materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt budowlany, pojazdy, barakowozy, jak również powierzchnię zajętą pod drogi objazdowe i dojazdowe do placu budowy.

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • wzór reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią,
 • informację, czy reklama będzie wyposażona w oświetlenie lub będzie zawierać elementy odblaskowe,
 • jeśli reklama mocowana będzie do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku) – pisemną zgodę właściciela obiektu lub pisemne przyrzeczenie wyrażenia zgody po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi.

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich może zażądać dostarczenia również innych dokumentów, w szczególności projektu budowlanego lub innej dokumentacji technicznej.

Terminy:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie minimum 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego. Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego lub uzupełnienia wniosku oraz załączników rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 14 dni. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego rozpatrywane są nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego doręczane jest za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wnioskodawca może również odebrać zezwolenie osobiście.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa - złożenie wniosku o wydanie zezwolenia oraz wydane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego są zwolnione z opłaty skarbowej. Opłacie skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo. W/w opłatę (w wysokości 17 PLN) należy wpłacić na rachunek bankowy właściwego dla miejsca złożenia wniosku urzędu miasta lub gminy. Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do pełnomocnictwa.
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego – wysokość opłaty ustalana jest w wydanym zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego. Obowiązujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego określone są w Uchwale Nr 209/ XVI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich województwa pomorskiego, których zarządcą jest Zarząd Województwa Pomorskiego. Opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wpłacić w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym zezwolenie na zajęcie pasa drogowego stało się ostateczne, na rachunek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – rachunek bankowy: Bank PKO BP nr 92 1020 1811 0000 0002 0312 5226.

Tryb odwoławczy:

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdańsk, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Uwaga do trybu odwoławczego:

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji co najmniej do czasu rozpatrzenia odwołania. Powyższe oznacza, że w przypadku wniesienia odwołania od zezwolenia, występujący o zajęcie pasa drogowego nie ma prawa rozpocząć wykonywania robót w pasie drogowym lub w inny sposób rozpocząć zajmowania pasa drogowego.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546),
 • Uchwała Nr 209/ XVI/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich województwa pomorskiego, których zarządcą jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Informacji udziela:

W sprawach udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego informacji udzielają kierownicy oraz pracownicy właściwych miejscowo Rejonów Dróg Wojewódzkich.

Wniosek - lokalizacja reklamy w pasie drogowym Wniosek - w sprawie umieszczenia liniowego urządzenia obcego Wniosek - w sprawie prowadzenia robót w pasie drogowym Wniosek - w sprawie umieszczenia urządzenia obcego lub reklamy Wniosek - w sprawie zajęcia pasa na prawach wyłączności Zawiadomienie - o awarii urządzenia infrastruktury technicznej. Uchwała SWP w spawie opłat

Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 Zarząd Dróg Wojewódzkich