Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

(Załącznik do Uchwały Nr 791/XLIII/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2006 roku) 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1
 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zwany dalej Zarządem Dróg działa na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r.).

 

§ 2
 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku jest jednostką budżetową.
 2. Siedzibę Zarządu dróg określa Uchwała Nr 33/IV/99 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 1 lutego 1999 roku.II. Przedmiot działania 

§ 3
 1. Zakres działania Zarządu Dróg określają: art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r.).
 2. Zadaniami tymi są:
  1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  3. pełnienie funkcji inwestora,
  4. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju,
  7. koordynacja robót w pasie drogowym,
  8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
  10. przeprowadzanie okresowych kontroli dróg i obiektów mostowych,
  11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  12. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  13. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  14. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  15. utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
  16. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
  17. przygotowywanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji mającej na celu doprowadzenie do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie oraz nabywanych pod inwestycje drogowe,
  18. przygotowywanie projektów wniosków o wpis do księgi wieczystej w celu ich przedłożenia do podpisu przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
 3. Zarząd Dróg jest również upoważniony do:
  1. wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną drog,
  2. urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w czasie przerwy komunikacji na drodze,
  3. ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych,
  4. przeprowadzania negocjacji w sprawie ustalenia odszkodowania za działki gruntu:
   1. wydzielone pod drogi wojewódzkie, które w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa w wyniku wydzieleń geodezyjnych stały się własnością Województwa Pomorskiego,
   2. mające być przedmiotem nabycia przez Województwo Pomorskie na wniosek Zarządu Dróg.
  5. uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym, sądowo - administracyjnym oraz sądowym wraz z prawem do składania środków odwoławczych od orzeczeń zapadłych w sprawach dotyczących regulacji prawnych dróg wojewódzkich, z obowiązkiem informowania Zarządu Województwa Pomorskiego o wyniku postępowań,
  6. uczestniczenia w uzgodnieniach projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapisów dotyczących dróg wojewódzkich, mając na uwadze konsekwencje zmian własnościowych i związaną z tym wypłatę odszkodowań.
 4. Pełnienie innych zadań w zakresie drogownictwa na podstawie umów cywilnych.III. Struktura organizacyjna Zarządu Dróg 

§ 4
 1. Zarządem Dróg kieruje dyrektor.
 2. Dyrektora Zarządu Dróg powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego i pełnomocnictwem, stanowiącym integralną część aktu powołania, określa zakres jego umocowania.
 3. Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg, odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Dyrektor jest pracodawcą i w związku z tym wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.

 

§ 5
 1. Zarząd Dróg realizuje statutowe zadania poprzez Wydziały Zarządu w siedzibie w Gdańsku oraz terenowe jednostki - Rejony Dróg Wojewódzkich usytuowane na terenie Województwa Pomorskiego i utworzone za wiedzą Zarządu Województwa Pomorskiego.
 2. Dyrektor Zarządu Dróg działa przy pomocy zastępców dyrektora, naczelników wydziałów Zarządu Dróg i kierowników jednostek terenowych oraz pracowników, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objęcych ich zakresem działania.
 3. Podział zadań pomiędzy dyrektora Zarządu Dróg, jego zastępców, naczelników wydziałów i kierowników jednostek terenowych oraz ich zadania, wykonywane z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek organizacyjnych określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
 4. Szczegółową strukturę organizacyjną Zarządu Dróg określa regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 5. Zarząd Województwa zatwierdza regulamin organizacyjny jednostki na wniosek dyrektora.§ 6
 1. Dyrektor może powoływać w razie potrzeby zespoły opiniodawcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania tych organów.IV. Gospodarka finansowa. 

§ 7
 1. Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gospodarki finansowej jednostek budżetowych..
 2. Działalność Zarządu Dróg finansowana jest z budżetu samorządu województwa pomorskiego.
 3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków ustalony na okres roku kalendarzowego.
 4. Księgowość jest prowadzona według planu kont dla jednostek budżetowych.V. Nadzór nad Zarządem Dróg. 

§ 8

Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Województwa.

 1. Zarząd Województwa:
  1. przyjmuje kierunku działania Zarządu Dróg,
  2. dokonuje okresowej oceny działalności Zarządu Zarządu Dróg pod kątem wypełniania jego ustalonych zadań,
  3. zatwierdza roczny plan dochodów i wydatków Zarządu Dróg, który stanowi podstawę gospodarki finansowej.
 2. Zarząd Województwa określa zasady i ustala wynagrodzenie dyrektora.VI. Postanowienia końcowe 

§ 9

Zmian w statucie dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego. 

§ 10

Zarząd Dróg używa podłużnej pieczęci o treści: 
"Zarząd Dróg Wojewódzkich 
80-778 Gdańsk 
ul. Mostowa 11 A"

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich