Uchwała nr 39/IV/99
Uchwała nr 39/IV/99
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 1 lutego 1999 roku


w sprawie: powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i nadania statutu. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576) i art.21 ust.1 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60, z 1988 r. Nr 19 poz. 132, z 1989 r. nr 35 poz.192, z 1990 r. nr 34 poz. 198, z 1997 r. nr 6 poz. 31, nr 80 poz. 497, nr 106 poz.677 i nr 123 poz.780 i 1998 r. nr 106 poz. 668) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:

§ 1
  1. Z dniem 1 lutego 1999 roku powołuje jednostkę budżetową o nazwie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
  2. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nadaje statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Ustala, że siedzibą zarządu Dróg Wojewódzkich jest budynek usytuowany w Gdańsku przy ul. Mostowej 11, który oddaje w użytkowanie Zarządowi Dróg Wojewódzkich wraz z pozostałym mieniem opisanym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1999 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich