Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko

15 czerwca 2015 o 12:41

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko

29 stycznia 2015r. Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu Uchwałą nr 101/14/15 podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

W dniu 12 maja 2015r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą SKANSKA S.A., której 25 maja 2015r. przekazano plac budowy.

Nadzór nad robotami powierzono firmie DROMAX Piotr Szanser.

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowościach Trąbki Wielkie i Gołębiewko. Rozbudowywany odcinek zlokalizowany jest w województwie pomorskim, na terenie  powiatu gdańskiego w gminie wiejskiej Trąbki Wielkie. Projekt przewiduje rozbudowę odcinka DW 222 dł. 1,646 km w m. Trąbki Wielkie oraz przebudowę odcinka dł. 0,687 km w m. Gołębiewko. Zadanie będzie obejmować:

W m. Trąbki Wielkie:

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni,

- poszerzenie jezdni na odc. prostych od 6,5 do 7m,

- budowę ścieżki rowerowej,

- budowę chodnika,

- budowę azyli dla pieszych,

- poszerzenie jezdni pod lewoskręt dla stacji benzynowej i drogi gminnej,

- budowę zatok autobusowych,

- przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej,

- przebudowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,

- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

W m. Gołębiewko:

- wykonanie poszerzenia jezdni do 7,0 m,

- przebudowę istniejącego skrzyżowania czterowlotowego,

- budowę chodnika,

- budowę ścieżki rowerowej,

- budowę azyli dla pieszych i rowerzystów,

- budowę zatok autobusowych,

- budowę muru oporowego,

- budowę przepustu,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- przebudowę oświetlenia na odc. zabudowy mieszkaniowej i przystanków autobusowych,

- przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,

- przebudowę rowu odwadniającego.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy przestrzennej spójności  i efektywności regionalnego systemu transportowego poprzez usprawnienie połączeń drogowych między drogami krajowymi nr 22 i 7 oraz autostradą A1.

logo.png

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich