Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko – łącznie odcinek o długości ok. 13,7 km.

Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko – łącznie odcinek o długości ok. 13,7 km.

30 stycznia 2017 o 11:25

Nazwa zadania: „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 214
na odcinku Łeba - Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko

 –
łącznie odcinek o długości ok. 13,7 km.

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z ramienia Województwa Pomorskiego

Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o.

Wykonawca Projektu: LAFRENTZ - POLSKA Sp. z o. o.

Wartość projektu: 614 710,95 zł

Wartość robót budowlanych: 53 122 117,92 zł (wartość najtańszej oferty)

Termin zakończenia robót budowlanych: 30 maj 2018r.

W dniu 4 listopada 2016r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zawarł umowę
z wykonawcą robót budowlanych firmą STRABAG Sp z o.o. na realizację projektu infrastrukturalnego pn.: Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej nr 214na odcinku Łeba - Białogarda wraz z budową obwodnicy m. Wicko.

Samorząd Województwa Pomorskiego 26 lipca 2016 roku otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa.

Przedsięwzięcie przewiduje budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 214 na terenie gmin Łeba i Wicko w powiecie lęborskim.

Projekt obejmuje rozbudowę DW214 od ronda w m. Łeba w kierunku m. Wicko na dł. ok. 6,17 km oraz budowę obwodnicy m. Charbrowo, Wicko i Białogarda – nowy przebieg DW214 o dł. ok. 7,5 km. Inwestycja ma na celu rozbudowę drogi poprzez zwiększenie szerokości jezdni, korektę łuków poziomych i pionowych, rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii wraz z wykonaniem kanalizacji ruchu, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz budowę nowego, obwodnicowego odcinka drogi o parametrach klasy technicznej G wraz z budową skrzyżowań skanalizowanych z drogami niższej kategorii oraz budową ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 213. Na całym odcinku wybudowany zostanie ciąg obsługujący ruch pieszy i rowerowy. Realizacja projektu spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyni się do zmniejszenia ilości kolizji i wypadków, usprawni ruch, poprawi komfort podróżowania drogą. Realizacja projektu przyczyni się do skrócenia czasu podróży oraz do zwiększenia mobilności społeczeństwa.

Zakres robót jest następujący:

-        rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku od km 1+600 do km 7+777 z korektą dwóch łuków poziomych w rejonie zbliżenia do linii kolejowej nr 229,

-        korektę nienormatywnych parametrów technicznych (łuków poziomych i pionowych, pochyleń poprzecznych jezdni) wraz z korektą niwelety drogi na odcinku rozbudowy,

-        odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów, budowę nowych rowów przydrożnych, wykonanie urządzeń podczyszczających,

-        przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów pod zjazdami,

-        wzmocnienie istniejącej nawierzchni na odcinku rozbudowy i budowy DW 214,

-        budowę nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku rozbudowy i budowy DW 214,

-        budowę ciągu pieszo – rowerowego i chodników,

-        rozbudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i drogą gminną,

-        budowę obwodnicy m. Wicko,

-        budowę skrzyżowań z drogami gminnymi (włączenia do drogi stanowiącej obecnie przebieg DW 214),

-        budowę skrzyżowania z drogą gminą DG 105 020 G

-        budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213

-        budowę dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu,

-        budowę obiektów inżynierskich w ciągu DW 214 w miejscu przejścia nad Strugą Charbrowską i Strugą Białogardzką (z uwagi na migrację zwierząt – z funkcją przejścia dla zwierząt średnich),

-        budowę obiektów inżynierskich na ciągu rowerowym w miejscu przejścia nad Strugą Charbrowską i Strugą Białogardzką (z uwagi na migrację zwierząt – z funkcją przejścia dla zwierząt średnich),

-        przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych,

-        budowę przejść dla płazów,

-        budowę przejść dla małych zwierząt,

-        budowę drogowej stacji meteorologicznej,

-        budowę i rozbudowę oświetlenia drogowego,

-        budowę kanalizacji deszczowej,

-        budowę ekranów akustycznych,

-        przebudowę kolizji energetycznych nN, SN,WN,

-        przebudowę kolizji teletechnicznych,

-        zabezpieczenie sieci gazowych,

-        przebudowę kolizji sieci wodociągowej,

-        wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami,

-        budowę stacji pogodowej,

-        wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich