ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

15 czerwca 2015 o 10:39

 

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej (projektowej) polegającej na wykonaniu koncepcji wielobranżowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania:

 ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty”. Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 obejmuje odcinek
o długości około 18 km po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej dla:

•          Odcinka A: Kwidzyn-Rakowiec,

•          Odcinek B: Rakowiec –Licze,

•          Odcinek C: Licze-Prabuty. 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 521 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

 ul Mostowa 11A,  80-778 Gdańsk

 

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl, oraz przesłana do wiadomości: Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa  uke@uke.gov.pl

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich