ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

10 października 2012 o 10:08

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
 „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 515, nr 519, nr 522 na obszarze Powiśla”.
Dokumentacja projektowa obejmuje następujące odcinki dróg wojewódzkich:
1) droga wojewódzka nr 515 na odcinku Grzymała – Tropy Sztumskie (długość ok. 9 km),
2) droga wojewódzka nr 519 na odcinku Folwark - granica województwa (długość ok. 4 km),
3) droga wojewódzka nr 522 na odcinkach:
·         Sztum Górki – Kołoząb (długość ok. 6 km),
·         Kamienna – Prabuty (długość ok. 9 km),
·         Trumiejki – Trumieje (długość ok. 8 km).
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym powyższych dróg wojewódzkich kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 — 7f ustawy o drogach publicznych
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 ul Mostowa 11A,
 80-778 Gdańsk
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
       Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl, oraz przesłane do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich