ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI

29 października 2012 o 09:09

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działając w imieniu zarządcy dróg - Zarządu Województwa Pomorskiego, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z póżn. zm.) informuje, że jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

 „Budowa obwodnicy drogowej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214” Planowana obwodnica przebiegać będzie po stronie wschodniej Lęborka na odc. od drogi wojewódzkiej nr 214 w Nowej Wsi Lęborskiej do planowanej drogi szybkiego ruchu S6 i dalej do DW nr 214 w Rybkach. Długość projektowanego odcinka wynosi około 9,0 km.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 214 kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 — 7f ustawy o drogach publicznych

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

 ul Mostowa 11A,

 80-778 Gdańsk

Jak stanowi art. 4 pkt. 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

       Informuję ponadto, że zgodnie z art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

            Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku www.zdw-gdansk.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa uke@uke.gov.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich