Przejazdy nienormatywne

Przejazdy nienormatywne - Kategorii I

 Pojazdy nienormatywne zaliczane do KATEGORII I – to pojazdy:
- o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych
- o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t
 
Zezwolenie kategorii I wydaje zarządca drogi, po której ma być wykonywany przejazd, na okres wskazany we wniosku: 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
 
Dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego Kategorii I
- dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
 
Terminy
Wniosek należy złożyć 8 dni roboczych przed planowanym przejazdem.
Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W sytuacji, gdy wniosek nie jest kompletny organ wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).
Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub Wnioskodawca może odebrać je osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich.
(art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA).
 
Opłaty:
Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów (odpowiadających liczbie samochodów określonych we wniosku) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie:
a) 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b) 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
 
Opłatę należy dokonać na Rachunek  bankowy:
 

Bank Polski PKO 92 1020 1811 0000 0002 0312 5226

 
Tryb odwoławczy:
Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 1137, z późniejszymi zmianami);
 - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych  (Dz. U. z 2012r., poz. 764);
 - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r., poz. 366);
 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267, z późniejszymi zmianami);
 
Informacje:
Wydział Utrzymania Dróg – 58 32-64-946
 
 

Do pobrania

Wniosek kategorii I Wniosek kategorii I dokument edytowany

Przejazdy nienormatywne - tabela ograniczeń dla ruchu nienormatywnego

Tabela ograniczeń

Wszelkie prawa zastrzeżone 2014 Zarząd Dróg Wojewódzkich